Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
• MAKBUZA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Borca İtiraz Bulunduğu - Bu Sebeple Alacaklını

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1801

K. 2013/11674

T. 28.3.2013

• MAKBUZA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Borca İtiraz Bulunduğu - Bu Sebeple Alacaklının İtirazının Kaldırılması İstemi İçin 2004 S.K. 68/1 M. Belgelere Dayanacağı/Makbuzların Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği )

• BORÇLUNUN İTİRAZ DİLEKÇESİNİN İNCELENMESİ ( Dilekçe Başlığı ve İçeriğinde Borçlunun Asıl Borca İtiraz Ettiği - Alacaklarının Dayandığı Makbuzların Kayıtsız Şartsız Borç İkrarı Mahiyetinde Bir Belge Olmadığı/Davanın Reddi Gereği )

• MAKBUZLARIN KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI İÇERMEMESİ ( Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeceği ve Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin de Yargılamayı Gerektirdiği/İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi/İtirazın Kaldırılması )

2004/m. 68

ÖZET : Dava, iki adet makbuza dayalı icra takibine itirazın kaldırılması istemine ilişkindir.Borçlunun itiraz dilekçesinde; borca itiraz edildiği gerek dilekçe başlığında ve gerekse dilekçe içeriğinde açıkça belirtilmiş olduğundan, borçlunun asıl borca da itiraz ettiğinin kabulü gerekir.Bu sebeple alacaklının itirazın kaldırılması istemi için İİK.nun 68/1.maddesindeki belgelere dayanması gerekmektedir.Alacaklının takip dayanağı yaptığı makbuzlar, İİK.nun 68.maddesinde sayılan kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren bir belge niteliğinde değildir.Alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden ve alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirdiğinden mahkemece itirazın kaldırılması isteminin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklının iki adet makbuza dayalı olarak genel haciz yoluyla başlattığı takibe borçlunun itirazı üzerine duran takibin devamını sağlamak için itirazın kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir. Başvuru bu hali ile İİK.nun 68.maddesine dayalı itirazın kaldırılması istemidir. Buna göre alacaklının dayandığı belgenin, itirazın kaldırılması isteminin kabulü için takip dayanağı belgenin İİK. nun 68.maddesinde sayılanlardan olması gerekir.

İİK.nun 68/1. maddesi gereğince talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen "kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren" bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Somut olayda borçlunun itiraz dilekçesinin incelenmesinde; borca itiraz edildiği gerek dilekçe başlığında ve gerekse dilekçe içeriğinde açıkça belirtilmiş olduğundan, borçlunun asıl borca da itiraz ettiğinin kabulü zorunlu olup, bu sebeple alacaklının itirazın kaldırılması istemi için İİK.nun 68/1.maddesindeki belgelere dayanması gerekmektedir.

Alacaklının takip dayanağı yaptığı makbuzlar, İİK.nun 68.maddesinde sayılan kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren bir belge niteliğinde değildir. Bu durumda alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden ve alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirdiğinden mahkemece itirazın kaldırılması isteminin reddi yerine, yazılı şekilde istemin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. n İtirazının Kaldırılması İstemi İçin 2004 S.K. 68/1 M. Belgelere Dayanacağı/Makbuzların Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube