Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
3. DAİRE
E. 2010/536
K. 2011/1176
T. 13.4.2011
• VERGİ ZİYAI CEZASININ GECİKME FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( İşlemden Kaldırma Kararıyla Tahsilat İşlemlerini Kendiliğinden Durdurmayacağından Tahsil İşlemlerinin Durabilmesi İçin Davacı Tarafından Yürütmenin Durdurulması İsteminde Bulunulması ve İstemin Mahkemece Kabul Edilmesi Gerektiği )
• TAHSİL İŞLEMLERİNİN DURMASI ( İşlemden Kaldırma Kararıyla Tahsilat İşlemlerini Kendiliğinden Durdurmayacağından Davacı Tarafından Yürütmenin Durdurulması İsteminde Bulunulması ve İstemin Mahkemece Kabul Edilmesi Gerektiği - Vergi Ziyaı Cezasının Tahsili )
• İŞLEMDEN KALDIRMA KARARI ( Vergi Ziyaı Cezasının Tahsili - İşlemden Kaldırma Kararıyla Tahsilat İşlemlerini Kendiliğinden Durdurmayacağından Tahsil İşlemlerinin Durabilmesi İçin Davacı Tarafından Yürütmenin Durdurulması İsteminde Bulunulması Gerektiği )
2577/m.26/3,27
ÖZET : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 26. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işlemden kaldırılan dava dosyasının yeniden işleme konulması, işlemden kaldırma kararıyla tahsilat işlemlerini kendiliğinden durdurmayacağından, tahsil işlemlerinin durabilmesi için davacı tarafından yürütmenin durdurulması isteminde bulunulması ve istemin mahkemece kabul edilmesi gerekir. 
 
İstemin Özeti : Fotokopi, faks printer cihazları satışı ve teknik servisi işiyle uğraşan davacı şirket adına, 2005 yılı için re`sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergi üzerinden kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının gecikme faiziyle birlikte tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerini; davacı şirket adına 2005 yılı için re`sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergiye karşı Mahkemelerinde açılan davalarda davacıya tebligat yapılamaması nedeniyle 20.11.2008 gün ve E:2008/650, 653 sayılı kararlarla dosyaların işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ise de 2577 sayılı Kanununun 26. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen bir yıllık süre henüz dolmadan, 4.2.2009 tarihinde kayda giren dilekçeyle yeni adres bildirildiğinden tarhiyatın halen dava safhasında olduğunun anlaşıldığı, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dava konusu edilen vergilerde tahsilat işlemleri kendiliğinden duracağından, dava safhasında olan vergi ve cezaların tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle iptal eden İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 5.10.2009 gün ve E:2009/666, K:2009/1444 sayılı kararının; 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, tarh işlemine karşı dava açılmakla duran tahsil işlemlerine, dosyanın işlemden kaldırılmasıyla kaldığı yerden devam edileceği, dosyanın yeniden işleme konulmasının tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurmayacağı ileri sürülerek bozulması istenmiştir. 
 
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. 
 
Tetkik Hakimi : Ayhan Kolukırık 
 
Düşüncesi : Davacı adına tarh edilen 2005 yılı vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergiye karşı açılan davalarda Mahkemelerinin 20.11.2008 gün ve E:2008/650, 653 sayılı kararlarıyla işlemden kaldırma kararı verilmesi, davanın açılmasıyla duran tahsil işlemlerinin devamını olanaklı kıldığından ve 2577 sayılı Kanunun 26`ncı maddesinin 3`üncü fıkrasında öngörülen bir yıllık süre henüz dolmadan dosyanın yeniden işleme konulmuş olması da, tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurmayacağından, tahakkuk eden vergilerin tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Savcı : S. Ç. 
 
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49`uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: 
 
KARAR : Fotokopi, faks printer cihazları satışı ve teknik servisi işiyle uğraşan davacı şirket adına, 2005 yılı için re`sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergiye karşı açılan davalarda davacının adresinde bulunamaması nedeniyle dosyaların işlemden kaldırılması üzerine üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergi üzerinden kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının gecikme faiziyle birlikte tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerini iptal eden vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir. 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27`nci maddesinin 3`üncü fıkrasında vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklardan doğan davaların açılmasının, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durduracağı, ancak, 26`ncı maddenin 3`üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işleminin devam edeceği, bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulmasının tahsil işlemini durdurmayacağı, bunun hakkında yürütmenin durdurulmasının istenebileceği kurala bağlanmıştır. 
 
Değinilen hükümlere göre, tarhiyata karşı dava açılmakla duran tahsil işlemlerine, davacının gösterdiği adreste tebligat yapılamaması sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması durumunda kaldığı yerden devam edilmesi olanaklı hale gelecektir. İşlemden kaldırılan dava dosyası bir yıl içinde yeniden işleme konulsa dahi, bu durum, işlemden kaldırma kararıyla olanaklı hale gelen tahsil işlemlerine başlanmasına veya başlamışsa devamına engel değildir. Diğer bir ifadeyle, 26. maddenin 3. fıkrası uyarınca işlemden kaldırılan dosyaların yeniden işleme konulması, tahsilatı kendiliğinden durdurmayacaktır. Bu şekilde yeniden işleme konulan dosyalarda yürütmenin durdurulması isteminde bulunulması mümkün olup, mahkemece yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmedikçe, tahsilat işlemlerine devam edilebilir. 
 
Davacı adına tarh edilen 2005 yılı vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergiye karşı açılan davalarda Mahkemelerinin 20.11.2008 gün ve E:2008/650, 653 sayılı kararlarıyla işlemden kaldırma kararı verilmesi, davanın açılmasıyla duran tahsil işlemlerinin devamını olanaklı kıldığından ve 2577 sayılı Kanunun 26. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen bir yıllık süre henüz dolmadan dosyanın yeniden işleme konulmuş olması da, tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurmayacağından, tahakkuk eden vergilerin tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
 
Ancak ödeme emrine karşı açılan dava henüz sonuçlanmadan, ödeme emri içeriği tarhiyatlara karşı açılan davalarda, Mahkemelerinin 30.4.2009 gün ve E:2008/650, K:2009/589 ve E:2008/653, K:2009/590 sayılı kararlarıyla üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi yönünden davanın reddedildiği, geçici vergi üzerinden üç kat kesilen vergi ziyaı cezasının bir kata indirildiği anlaşıldığından ve sözü edilen kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları Dairemizin 13.4.2011. gün ve E:2009/5544, K:2011/1178 ve E:2009/5545, K:2011/1177 sayılı kararlarıyla reddedildiğinden, anılan kararlar dikkate alınarak yeniden hüküm kurulmak üzere vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 5.10.2009 gün ve E:2009/666, K:2009/1444 sayılı kararının bozulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun 13. maddesinin ( j ) bendi parantez içi hükmü uyarınca alınması gereken harç dahil olmak üzere yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 13.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube