Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAPUDA İSİM TASHİHİ ( Maliklerin Kimlik Bilgilerinin Karar Yerine Yanlış Yazılması Halinde Bunların Düzeltilmesi Her Zaman Mahkemelerden İstenebileceği - Mahkemece Çekişmenin Esası Yöntemince İncelenerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )

x

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/1900

K. 2006/2840

T. 13.3.2006

• TAPUDA İSİM TASHİHİ ( Maliklerin Kimlik Bilgilerinin Karar Yerine Yanlış Yazılması Halinde Bunların Düzeltilmesi Her Zaman Mahkemelerden İstenebileceği - Mahkemece Çekişmenin Esası Yöntemince İncelenerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )

• TAPU SİCİLLERİ ( Nüfus Bilgilerinin Doğru ve Düzenli Tutulması Devletin Ödevi Olduğu - Mahkemece Çekişmenin Esası Yöntemince İncelenerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )

• NÜFUS BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Tapuda İsim Tashihi - Maliklerin Kimlik Bilgilerinin Karar Yerine Yanlış Yazılması Halinde Bunların Düzeltilmesi Her Zaman Mahkemelerden İstenebileceğ - Çekişmenin Esasının Yöntemince İncelenmesi Gerektiği )

• MALİKLERİN KİMLİK BİLGİLERİNİN KARAR YERİNE YANLIŞ YAZILMASI ( Bunların Düzeltilmesi Her Zaman Mahkemelerden İstenebileceği/Tapuda İsim Tashihi - Çekişmenin Esasının Yöntemince İncelenmesi Gerektiği )

4721/m.1027

ÖZET : Dava, tapuda isim tashihi istemine ilişkindir. Mülkiyet belirlemesi yapılırken maliklerin kimlik bilgilerini karar yerine yanlış yazması halinde bunların düzeltilmesi her zaman mahkemelerden istenebilir. Esasen tapu sicillerinin ve bu sicillerdeki nüfus bilgilerinin doğru ve düzenli tutulması devletin ödevidir. O yüzden mahkemece çekişmenin esası yöntemince incelenerek bir hüküm kurulmalıdır.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 19.8.2005 gününde verilen dilekçe ile tapuda isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 23.11.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, tapu kayıtlarına yanlış yazılan nüfus bilgilerinin düzeltilmesi istemi ile açılmıştır. Mahkemece istem reddedilmiş, kararı davacı temyize getirmiştir. İncelenen dosya kapsamına göre çekişme konusu 101 ada 51 parsel sayılı taşınmazda mülkiyet belirlemesinin Kadastro Mahkemesi kararı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Kadastro Mahkemesinin anılan kararı mülkiyet saptamasında kesin hüküm sonuçlarını meydana getirir. Mülkiyet belirlemesi yapılırken maliklerin kimlik bilgilerini karar yerine yanlış yazması halinde bunların düzeltilmesi her zaman mahkemelerden istenebilir.

Esasen tapu sicillerinin ve bu sicillerdeki nüfus bilgilerinin doğru ve düzenli tutulması devletin ödevidir. O yüzden mahkemece çekişmenin esası yöntemince incelenerek bir hüküm kurulmalıdır. Karar açıklanan bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 13.03.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube