Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
11. DAİRE
E. 2008/10384
K. 2010/8409
T. 25.10.2010
• MALULLÜĞÜN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Aylık Ve Tütün İkramiyesinin Kesilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Yönetmelik Değişikliği Gerekçe Gösterilerek Maluliyetinin Kalktığından Bahisle Aylığının Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
• AYLIK VE TÜTÜN İKRAMİYESİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Vazife Malulü Sayılan Davacının Malullüğünün Kaldırılması İstemi - Yönetmelik Değişikliği Gerekçe Gösterilerek Maluliyetinin Kalktığından Bahisle Aylığının Kesilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
5434/m.61,62
ÖZET : Dava, 6. derece vazife malulü sayılan davacının malullüğünün kaldırılarak aylık ve tütün ikramiyesinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Olay tarihinde yürürlükte bulunan Yönetmelik hükmüne göre vazife malulü sayılan davacının, sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı halde, Yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilerek maluliyetinin kalktığından bahisle aylığının kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
İstemin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 7.3.2008 gün ve E:2007/1367, K:2008/524 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur. 
Danıştay Tetkik Hakimi: Selma Çil 
Düşüncesi : Olay tarihindeki Yönetmelik hükmüne göre askerliğe elverişli sayılmayan davacının, sağlık durumunda 5434 sayılı Kanun`un 62. maddesi kapsamında hiç bir değişiklik olmadığı halde, Yönetmelikte sonradan yapılan değişiklik üzerine askerliğe elverişli hale geldiğinden bahisle maluliyetinin kaldırılarak aylık ve tütün ikramiyesinin kesilmesinde, idari işlemlerin geriye yürümezliği, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerine uyarlık bulunmadığı, bu işlemlere karşı açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının da bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
Danıştay Savcısı : Şenol Bolat 
Düşüncesi : Askerlik görevini yaptığı sırada bir er tarafından vurulan ve malul sayılan davacı tarafından, devre muayenesi sonucunda malul olmadığı yolunda Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulu`nca tesis edilen işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararının davacı vekilince bozulması istenilmektedir. 
Dosyanın incelenmesinden, davacının askerlik görevini yaparken 1.6.1999 tarihinde bir er tarafından vurularak yaralandığı, sağ bacağında 3 cm kısalık oluşması nedeniyle askerliğe elverişli olmadığına dair GATA tarafından 17.5.2000 tarihli rapor düzenlendiği ve olay tarihinde yürürlükte bulunan 24.11.1996 tarih ve 19291 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki düzenlemelere göre sakatlık durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu 6. dereceden vazife malulü olduğu kabul edilerek aylık bağlandığı, daha sonra 5434 sayılı yasanın 61. maddesi uyarınca devre muayenesine tabi tutularak 9.6 2005 tarihli KKK. 5 nci Piyade Tugay Komutanlığı 100 Yataklı Asker Hastanesinde yapılan Sağlık Kurulu muayenesi sonucu anılan Yönetmeliğin eki olan Hastalık ve Arızalar Listesinin Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları bölümünün 59. maddesinde 7.11.2002 tarih ve 20002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelikle yapılan değişiklik hükmü dikkate alınarak yedek askerlik görevini yapabilir kararı verildiği, bu raporun Sandık Sağlık Kurulu`nca 15.8.2005 tarihinde incelenerek davacının malûl olmadığına karar verilmesi nedeniyle aylıkları ve tütün ikramiyesinin kesilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu durumda askerlik görevini yaparken bir erin açtığı ateş sonucu yaralandığı, bu yaralanma sonucu sağ bacağında 3 cm kısalık oluştuğu ve bu sakatlığının askerlik görevinden kaynaklandığı konusunda ihtilaf bulunmadığından olay tarihindeki mevzuata göre vazife malulü olarak kabul edilen davacının, daha sonra anılan Yönetmelikte yapılan değişiklik hükmü dikkate alınarak düzenlenen rapor üzerine Sandık Sağlık Kurulunca vazife malulü olmadığına karar verilerek bağlanan aylıklarının kesilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde ve bu işleme karşı açılan davanın mahkemece reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 
KARAR : Dava, 6. derece vazife malulü sayılan davacının malullüğünün kaldırılarak aylık ve tütün ikramiyesinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
İdare Mahkemesince, davacının devre muayenesinde yedek askerlik yapabileceğine dair rapor düzenlendiğinden artık malul sayılamayacağı, bu durumda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 
Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu`nun 61. maddesinde, vazife malullüğü aylığı bağlananların, malullük derecelerinin belirtilmesi için 50. maddedeki esaslara göre ilk defa yapılan muayeneye ait raporun sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihten itibaren üçer yıl sonlarında ve yine aynı madde esaslarına göre iki defa muayenelerinin yapılacağı; 62. maddesinde ise, 61. madde gereğince malullük derecelerinin değiştiği veya malullüklerinin tamamıyla geçtiği sağlık kurulunca tasdik edilecek raporlarıyla anlaşılanların aylıklarının, bu raporların tasdik tarihlerini takibeden ay başlarından itibaren yeni derecelerine göre düzeltileceği veya kesileceği kurala bağlanmıştır. 
Görüldüğü üzere, devre muayenesinde malullük dereceleri değişen veya malullükleri tamamen geçenlerin aylıkları da düzeltilecek ya da tamamen kesilebilecektir. 
Dosyanın incelenmesinden; jandarma onbaşı olarak askerlik görevini yapmakta iken bir başka er tarafından yaralanan ve GATA Askeri Hastanesinin 17.5.2000 tarihli raporunda "sağ alt ekstremitede 3 cm kısalık" teşhisi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin B/59 F-4 maddesi uyarınca askerliğe elverişli olmadığına karar verilen davacı hakkında 6. derece üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlandığı, 2005 yılındaki devre muayenesi sonucu Sivas Askeri Hastanesince yine "sağ alt ekstremitede 3 cm kısalık" teşhisi konularak bu sefer ilgili yönetmeliğin A/59 F-3 maddesi uyarınca yedek askerlik yapabileceğine ilişkin rapor düzenlenmesi üzerine davacının maluliyetinin kaldırılarak aylıklarının kesildiği anlaşılmaktadır. 
Hukukun amacı, toplumda adalet, istikrar ve güveni sağlamak olup, hukuki kazanımlara saygı gösterilmesi ve bunların korunması da Hukuk Devleti ilkesinin bir gereğidir. Uygulamada ve doktrinde idari işlemlerin geriye yürümeyeceği, düzenleyici tasarrufların yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren gerçekleşen olaylara uygulanacağı kabul edilmektedir ki bununla güdülen amaç da Hukuk Devleti ilkesini tesis etmektir. 
Olayda, ilk muayenesinde sağ alt ekstremitede 3 cm kısalık teşhisi ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği`nin Hastalıklar ve Arızalar Listesinin 59. maddesinin B bölümüne göre askerliğe elverişli olmadığı yönünde karar verilen davacının, sakatlığı aynen devam ederken, bu yönetmelikte 2002/3627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonucu artık A bölümü kapsamında kalması üzerine Sağlık Kurulunca "yedek askerlik yapabilir" şeklinde düzenlenen rapor uyarınca vazife malullüğünün kaldırılması idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 
Bu itibarla, olay tarihindeki Yönetmelik hükmüne göre askerliğe elverişli sayılmayan davacının, sağlık durumunda 5434 sayılı Kanun`un 62. maddesi kapsamında hiç bir değişiklik olmadığı halde, Yönetmelik değişikliği uyarınca askerliğe elverişli hale gelmesi üzerine maluliyetinin kaldırılarak aylık ve tütün ikramiyesinin kesilmesinde ve bu işlemlere karşı açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemeye gönderilmesine, 25.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube