Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)• KUSURSUZ SORUMLULUK ( Sorumluluğun Ayrı Bir Tüzel Kişiliği ve Mal Varlığı Olan Şirkete Ait Olması )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4284

K. 2003/8968

T. 7.7.2003

• TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat İstemine İlişkin Olması )

• KUSURSUZ SORUMLULUK ( Sorumluluğun Ayrı Bir Tüzel Kişiliği ve Mal Varlığı Olan Şirkete Ait Olması )

• KUSUR SORUMLULUĞU ( Davalıların Taşınmaza El Atma Eylemine Katıldıkları Yardımcı Oldukları veya Talimat Verdikeleri Yönünde Bir Bulgunun Söz Konusu Olmaması )

• ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ( Bu Sıfatın Şirketin Haksız Eylem Niteliğindeki Çalışmaları Nedeniyle Zarar Gören Üçüncü Kişilere Karşı Sorumlu Tutulmayı Gerektirmemesi )

1086/m.428

818/m.41,50

ÖZET : Şirket üyesi olan davalılar bakımından, kusursuz sorumluluk hallerinin uygulanması söz konusu olmadığı gibi; şirket yönetim kurulu üyesi sıfatını taşımaları, şirketin haksız eylem niteliğindeki çalışmaları nedeniyle zarar gören üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulmalarını da gerektirmez. Sorumluluk, ayrı bir tüzel kişiliği ve mal varlığı olan şirkete aittir. Şu haliyle, adı geçen davalıların sorumlulukları kusura dayanmaktadır.

DAVA : Davacı Mehmet E. ve diğerleri vekili Avukat Şadi Ercan tarafından, davalı Abdullah Y. ve diğerleri aleyhine 28.3.2001 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24.12.2002 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

Davacılar tarafından, davalılardan Esan Eczacıbaşı A.Ş. aleyhine açılan ve sonuçlanan Bilecik Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 22.12.2000 tarih ve 1999/193-2000/367 sayılı dava dosyasında, anılan şirketin hukuka aykırı olarak davacıların taşınmazına el attığı saptanmış ve önlenmesine karar verilmiştir. Davacılar eldeki davada, ilk dava dosyasında belirlenen ve kısmen hüküm altına alınan maddi zararlarının kalan bölümünü talep etmişlerdir.

Davalılardan Abdullah Y. ve Abdülhalik Tayfun İ., Esan Eczacıbaşı A.Ş.`nin yönetim kurulu üyeleridir. Mahkemece, bu davalıların sorumluluklarının dayanağı gerekçede açıklanmamıştır. Bu davalılar bakımından, kusursuz sorumluluk hallerinin uygulanması söz konusu olmadığı gibi; şirket yönetim kurulu üyesi sıfatını taşımaları, şirketin haksız eylem niteliğindeki çalışmaları nedeniyle zarar gören üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulmalarını da gerektirmez. Sorumluluk, ayrı bir tüzel kişiliği ve mal varlığı olan şirkete aittir. Şu haliyle, adı geçen davalıların sorumlulukları kusura dayanmaktadır. ( BK. m.41 vd. ). Bu davalıların taşınmaza el atma eylemine katıldıkları, yardımcı oldukları veya talimat verdikleri yönünde bir bulgu söz konusu değildir. ( BK. m.50 ). Mahkemece, bu davalılar yönünden davanın reddi yerine ; gerekçe de gösterilmeksizin kabul hükmü oluşturulması, yasanın yanlış uygulanması niteliğinde olup, bozmayı gerektirmiştir. ( HUMK. m.428/b.1 )

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda ( 2 ) numaralı bentte gösterilen nedenle davalılar Abdullah Y. ve Abdülhalik Tayfun İ. yararına BOZULMASINA ; diğer temyiz itirazlarının ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, ( 1 ) numaralı bent yönünden oybirliğiyle, ( 2 ) numaralı bentte oyçokluğuyla 7.7.2003 gününde karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube