Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARINDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Davacıların Olay Nedeniyle Yapmamış ve Tasarruf Etmiş Oldukları Yetiştirme ve Bakım Giderlerinin Zarardan İndirilmesinin Gerekmesi )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/12226

K. 2003/5114

T. 22.4.2003

• TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Çocuğunun Ölmesi Sonucu Açmış Oldukları Dava Olması )

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARINDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Davacıların Olay Nedeniyle Yapmamış ve Tasarruf Etmiş Oldukları Yetiştirme ve Bakım Giderlerinin Zarardan İndirilmesinin Gerekmesi )

• ISLAH ( Davacıların Fazlaya İlişkin Zararlarının Tahsili İçin Verdikleri Islah Dilekçesinin Harçsız ve Havalesiz Olması )

• HARÇ VE HAVALE ( Davacıların Fazlaya İlişkin Zararlarının Tahsili İçin Verdikleri Islah Dilekçesinin Harçsız ve Havalesiz Olması )

• TEBLİGAT ( Davada Islah Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )

1086/m.83

818/m.41

ÖZET : Davacıların olay nedeniyle yapmamış ve tasarruf etmiş oldukları yetiştirme ve bakım giderlerinin destekten yoksun kalma zararından indirilmesi gerekir.Ayraca; davacıların, fazlaya ilişkin zararlarının tahsili için verdikleri ıslah dilekçesi harçsız ve havalesiz olup, karşı yana da tebliğ edilmemiştir. Bu dilekçe başlı başına bir dava olup harcı alınıp karşı yana tebliği gerekir.

DAVA : Davacılar Cemal K. ve arkadaşları vekili Avukat Ayla Bilgiç Oktar tarafından, davalılar Şemsi S. ve Ekin İtriyat San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine 12/3/1999 gününde verilen dilekçe ile trafik kazasından doğan maddi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 14/6/2002 günlü kararın Yargıtay`da duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili, duruşmasız incelenmesi de davacılar vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 22/4/2003 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine taraflardan kimsenin gelmediği görüldü, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların tüm, davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, trafik kazasından doğan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava kısmen kabul edilmiştir.

Olayda hayatını kaybeden davacıların çocuğu 1994 doğumludur. Şu durumda davacıların olay nedeniyle yapmamış ve tasarruf etmiş oldukları yetiştirme ve bakım giderlerinin destekten yoksun kalma zararından indirilmesi gerekirken, bu yönün gözetilmeden hesap yapılmış olması usul ve yasaya aykırı olup kararın bozulması gerekmiştir.

3-Davacıların, fazlaya ilişkin zararlarının tahsili için verdikleri ıslah dilekçesi harçsız ve havalesiz olup, karşı yana da tebliğ edilmemiştir. Bu dilekçe başlı başına bir dava olup harcı alınıp karşı yana tebliği gerekir. Mahkemece koşulları yerine getirilmeyen Islah talebine göre karar verilmiş olması da usul ve yasaya aykırı olup bir başka bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın ( 2 ) ve ( 3 ) sayılı bentlerde gösterilen nedenlerle davalılar yararına BOZULMASINA, davacıların tüm, davalıların diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22/4/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube