Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Bankanın Davalı Belediyenin Beş Adet Hesabından Bulunan Para Dışında Alacağının Olmadığının Tespiti İçin Açtığı Tespit Davası Olması )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/13906

K. 2003/527

T. 20.1.2003

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Bankanın Davalı Belediyenin Beş Adet Hesabından Bulunan Para Dışında Alacağının Olmadığının Tespiti İçin Açtığı Tespit Davası Olması )

• HACİZ İHBARNAMESİ ( Davacının Birinci Haciz İhbarnamesinin Gereği Olarak Davalı Borçlunun Bankada ki Alacaklı Olduğu Hesapları ve Miktarları Bildirmiş Olmasının Dikkate Alınması )

• HACZİN KALDIRILMASI ( Borçlunun Bankadaki Hesabının Kamuya Tahsisli Olduğunun Tespit Edilmesi )

• İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Davacı 2004 Sayılı Yasanın Gereklerini Yerine Getirmesine Rağmen İkinci Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesinin Hukuka Aykırı Olması )

2004/m.89

ÖZET : Davacıya İİK.nun 89/1. maddesine göre 1. haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi üzerine davacı icra dosyasına 2.6.2000 tarihinde giren dilekçe ile davalı borçlunun bankada ki alacaklı olduğu hesapları ve miktarları bildirilmiştir. Davalı borçlu Küçükköy Belediye Başkanlığının İcra Tetkik Merciine şikayeti ile 31.5.2000 tarihinde borçlunun davacı bankada ki kamuya tahsisli hesabı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacı, 6.6.2000 tarihinde icra dosyasına giren yazısı ile davalı borçlunun kamuya tahsisli hesabı üzerindeki haczin kaldırıldığını, diğer mevduat hesaplarının miktarını icra dosyasına bildirmiştir. Buna rağmen alacağın tamamı için davacıya İİK.nun 89/2/. Maddesine göre 28.6.2000 tarihli 2. haciz ihbarnamesi 30.6.2000 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkemece yapılan incelemede, davacının icra dairesine bildirdiği miktar kadar borçlunun hesabı bulunduğu anlaşılmaktadır.

DAVA : Davacı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vekili Avukat Gökalp Cudi Çalışkan tarafından, davalılar Tuna Müşavirlik ve Mümessillik Ltd. Şti. ve Küçükköy Belediye Başkanlığı aleyhine 7.7.2000 gününde verilen dilekçe ile İİK.nun 89. maddeye dayalı menfi tesbit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı Küçükköy Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davanın husumet nedeniyle reddine, davalı Tuna Müşavirlik ve Mümessillik Ltd. Şti. aleyhine açılan davanın kabulüne dair verilen 31.1.2001 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, İİK.nun 89. maddesine dayalı menfi tesbit istemine ilişkindir. Davacı banka, davalı Tuna Müşavirlik ve Mümessillik Ltd. Şti. nin diğer davalı Küçükköy Belediye Başkanlığı hakkında icra takibi yaptığını, borçlunun bankada bulunan mevduatlarına haciz uygulanması için 1. haciz ihbarnamesi gönderdiğini, davalı belediyenin İcra tetkik Merciine itirazı ile belediyenin altı hesabından biri üzerindeki haczin kamu amacına tahsisli olması nedeni ile kaldırıldığını, bu durumun 2.6.2000 tarihinde İcra Müdürlüğüne yanlışlıkla posta aracılığı ile bildirildiğini, buna rağmen alacağın tamamı için 2. haciz ihbarnamesi gönderildiğini, davalı belediyenin beş adet hesabında 1.301.448.729 lirası kaldığını, başka alacağı bulunmadığının tesbitini istemiştir.

Davalı Tuna Müşavirlik ve Mümessillik Ltd. Şti.`de, 2. haciz ihbarnamesinin alacağın tamamı üzerinden yanlışlıkla İcra Müdürlüğü tarafından tanzim ve tebliğ edildiğini, davacının şikayet yoluyla durumu düzeltebileceği yerde bu davayı açması nedeni ile kusurlu olduğunu, davanın sulhen çözümlenebileceğinden davanın reddine savunmuştur.

Mahkemece, davalı belediye hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine, davalı Tuna Müşavirlik ve Mümessillik Limited Şirketi hakkındaki davanın kabulüne, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiş, davacı lehine vekillik ücretine hükmedilmemiştir. Bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacıya İİK.nun 89/1. maddesine göre 1. haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi üzerine davacı icra dosyasına 2.6.2000 tarihinde giren dilekçe ile davalı borçlunun bankada ki alacaklı olduğu hesapları ve miktarları bildirilmiştir. Davalı borçlu Küçükköy Belediye Başkanlığının İcra Tetkik Merciine şikayeti ile 31.5.2000 tarihinde borçlunun davacı bankada ki kamuya tahsisli hesabı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacı, 6.6.2000 tarihinde icra dosyasına giren yazısı ile davalı borçlunun kamuya tahsisli hesabı üzerindeki haczin kaldırıldığını, diğer mevduat hesaplarının miktarını icra dosyasına bildirmiştir. Buna rağmen alacağın tamamı için davacıya İİK.nun 89/2/. Maddesine göre 28.6.2000 tarihli 2. haciz ihbarnamesi 30.6.2000 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkemece yapılan incelemede, davacının icra dairesine bildirdiği miktar kadar borçlunun hesabı bulunduğu anlaşılmaktadır.

Şu durumda, davacı davayı açmakta haklı çıkmıştır. Buna göre davacı yararına vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 20.1.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube