Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Vefat Edenin Yakınlarına Bağlanan Aylıkların Kusurlu Sürücüyle Araç Malikinden Tahsili TAlebi - 01.01.2008 Tarihinde Yürülüğe Giren 5510 S.K. Dikkate Alınması Gereği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8513

K. 2011/11268

T. 27.10.2011

• RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Vefat Edenin Yakınlarına Bağlanan Aylıkların Kusurlu Sürücüyle Araç Malikinden Tahsili TAlebi - 01.01.2008 Tarihinde Yürülüğe Giren 5510 S.K. Dikkate Alınması Gereği/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu )

• EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDAKİ DAVALARDA GÖREV ( 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu İlga Edildiği/01.01.2008` den İtibaren 5510 S.K. Sosyal Güvenlik Kanunu`nun Gözetileceği - Görev Hususunda 5510 S.K. Göre Değerlendirilmesi Gereği )

• İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Eldeki Davada 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulanacağından Bu Kanundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği/Görev )

• SOSYAL GÜVENLİK KANUNU ( Bu Kanundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İş Mahkemelerinde Bakılacağı - Eldeki Rücuen Tazminat Davasının 5510 S.K. Kapsamında Olduğu/İş Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Yerel Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği )

• EMEKLİ SANDIĞI KANUNU`NUN İLGASI ( Yerel Mahkemece Sosyal Güvenlik Kanunu`nun Dikkate Alınacağı/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği - Eldeki Davanın İş Mahkemelerinin Görevi İçerisinde Olduğu/Rücuen Tazminat Davası/İş Mahkemesi )

5510/m. 101

5434/m. 129

ÖZET : Dava, trafik kazasında vefat edenin yakınlaraına bağlanan aylıkların rücuen tazmini talebine ilişkindir.Mahkemece Emekli Sandığı Kanunu uyarınca açılan davanın kabulüne karar vermiştir.Ancak, 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasala Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kaldırılmış, yerlerine Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı kurulmuştur. Sözü geçen kanunun 101. maddesiyle bu kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklara iş mahkemelerince bakılacağı hüküm altına alınmıştır.Yukarıda açıklanan sebeplerle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili tarafından, davalılar aleyhine 15.8.2007 tarihinde açılan davayla tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 9.3.2010 tarihli kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından süresi içerisinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki bilgi ve belgeler incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, trafik kazası sonucu vefat eden A. A.`ın eşine ve iki yetimine Emekli Sandığı`ndan bağlanan aylıkların, kazada kusurlu olan davalı sürücüyle araç malikinden tahsili talebinden ibarettir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı kurum işbu dava ile, Emekli Sandığı`na bağlı olan A. A.`ın davalıların kusuruyla meydana gelen trafik kazasında vefatı sebebiyle mirasçılarına 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu`nun 129. maddesi gereğince bağlanan dul ve yetim aylığının rücuan tazminini talep etmiştir. Dava asliye hukuk mahkemesine açılmış, mahkeme asliye hukuk mahkemesi sıfatıyla karar vermiştir.

Mahkemece, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu`nun 129. maddesince açılan işbu davanın kabulüne karar verilmiştir.

5434 sayılı Kanunun 129. maddesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun 106. maddesiyle ilga edilmiştir. 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasayla Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kaldırılmış, yerlerine Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı kurulmuştur. Sözü geçen kanunun 101. maddesiyle bu kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklara iş mahkemelerince bakılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi yerine işin esası incelenerek esas hakkında karar verilmesi doğru bulunmamış, temyiz edilen kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine 27.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube