Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)AYIPLI İMALATIN GİDERİLMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Gerekli Deliller Toplanıp Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Karar Verileceği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/892

K. 2013/2052

T. 26.3.2013

• AYIPLI İMALATIN GİDERİLMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Gerekli Deliller Toplanıp Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Karar Verileceği )

• İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalâtın Giderilmesi İstemi - Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Tarafların İddia ve Savunmaları Doğrultusunda Karar Verileceği )

• SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR ( Davacı Sözleşmeden Doğan Haklarını Sözleşmenin Tarafı Olan Şirkete Karşı İleri Sürebileceği/Mahkemece Yapılması Gereken Sözleşmenin Yüklenicisi Olan ve Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilen Şirket Yönünden Delillerin Toplanması Gerektiği - Ayıplı İmalâtın Giderilmesi İstemi )

818/m. 359,360

ÖZET : Dava, ayıplı imalâtın giderilmesi veya yükleniciye ödenen iş bedelinin tahsili istemiyle açılmıştır. Davacı Tüketici Mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde; davalı olarak K. Y. ile beraber A... Y... Merk. İnş.Tah.Oto Hayv. İth.İhr.Ltd.Şti.`yi de davalı olarak göstermiştir. Davalı şirket vekili davaya cevabında davacı ile aralarında yapılan akdî ilişkiyi kabul etmiştir. Bu durumda davacı sözleşmeden doğan haklarını sözleşmenin tarafı olan şirkete karşı ileri sürebilir. Bu durumda mahkemece yapılması gereken, sözleşmenin yüklenicisi olan ve dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen şirket yönünden tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda gerekli deliller toplanıp oluşacak sonuç doğrultusunda esas hakkında karar vermek, diğer davalı K. Y. yönünden ise şimdi olduğu gibi davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermekten ibaret olmalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş davalı vekilinin temyiz dilekçesi süresi dışında, davacının temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, ayıplı imalâtın giderilmesi veya yükleniciye ödenen iş bedelinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemenin; husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine dair kararı davacı vekili ile davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davalı şirket vekili mahkeme kararını katılma yoluyla temyiz etmiş ise de, temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği ve temyiz harcının da yatırılmadığı anlaşıldığından temyiz dilekçesinin reddi uygun görülmüştür.

2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

b-Davacı Tüketici Mahkemesi`ne verdiği 22.07.2011 günlü dava dilekçesinde; davalı ile evinin mantolama ve terasın su yalıtımı işini yapması için 17.07.2010 günlü sözleşmenin imzalandığını, sözleşme bedelinin 7.000,00 TL olduğunu, işin yapıldığını ve bedelinin tamamının ödendiğini, ancak; teslimden 2 ay sonra evinin yağışlardan hasar görmeye başladığını, davalıya durumu bildirmesine karşın ayıbın giderilmediğini belirterek; ayıplı imalatın düzeltilmesini ya da ödediği iş bedelinin tahsilini istemiştir. Mahkemece, eser sözleşmesinin davacı ile dava dışı şirket arasında yapıldığı, davalı olarak gösterilen K. Y.`ın sözleşmenin tarafı olmadığı gerekçesiyle husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içerisinde bulunan 17.07.2010 günlü adi yazılı biçimde düzenlenmiş olan ve “eser sözleşmesi” niteliğinde olan sözleşmenin incelenmesinden; sözleşmenin davacı ile A... Y... Merk. İnş.Tah.Oto Hayv.İth.İhr.Ltd.Şti. arasında imzalandığı, şirket vekilinin 10.01.2012 günlü dilekçesinde de; sözleşmenin davacı ile müvekkili şirket arasında yapıldığını, müvekkili şirket hakkında açılan davanın esastan reddini istemiştir.

Davacı Tüketici Mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde; davalı olarak K. Y. ile beraber A... Y... Merk. İnş.Tah.Oto Hayv.İth.İhr.Ltd.Şti.`yi de davalı olarak göstermiştir. Davalı şirket vekili davaya cevabında davacı ile aralarında yapılan akdî ilişkiyi kabul etmiştir. Bu durumda davacı sözleşmeden doğan haklarını sözleşmenin tarafı olan şirkete karşı ileri sürebilir.

Bu durumda mahkemece yapılması gereken, sözleşmenin yüklenicisi olan ve dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen şirket yönünden tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda gerekli deliller toplanıp oluşacak sonuç doğrultusunda esas hakkında karar vermek, diğer davalı K. Y. yönünden ise şimdi olduğu gibi davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermekten ibaret olmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalı şirket vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2-a bendi uyarınca davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2-b bendi uyarınca kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 26.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube