Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

VASİYET NAMENİN İPTALİ,DOKTOR RAPORU,TANIKLAR DELİLLER......

 

Yasalarımızda yaşlı kişilerden yaptıkları hukuki işlemler sırasında doktor veya heyet raporu alınmasını zorunlu kılan bir hüküm mevcut değildir.

Tapu Kad.Genel Md.lüğünün genelgelerine göre “ Ancak mutlaka akli melekelerinin yerinde olup olmadığını kontrol edici sorular sorulması gerekir. Şüphe halinde doktor raporu istenmelidir. Şayet, İstenmeden taraflardan birisi rapor ibraz etmiş ise, değerlendirilir. “

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 91. maddesi “ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikayet bulunması hallerinde temyiz kudretinin varlığı doktor raporu ile saptanır”Yüksek Sağlık Şurasının kararı da bu doğrultudadır.

Avrupa Temel Haklar Şartnamesi’nin 21 md. side yaş nedeniyle ayrımcılığı yasaklamıştır. yasa ve yönetmeliklerde yazılı olan düzenlemeler. ulusal ve uluslararası hukuk kurallarıdır.

Bu durumda , ortada mutlaka heyet veya uzman raporu alınacaktır diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Doktor veya heyet raporu alınması veya alınmaması vasiyetnamenin geçerlilik şartı değildir. Noter rapor almadan da bu işlemi yapabilir. Alınan rapor açılan iptal davasında bir delil olarak değerlendirilir. Vasiyetçinin ayırım gücünün bulunmadığı tanık beyanı , varsa başkaca raporlar , varsa tedavi kayıtları gibi delillerle ispat edilir. Bu deliller Adli Tıp raporunda değerlendirilir. Adli Tıp raporu ile vasiyetçinin işlem tarihinde yaptığı işlemde ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı yönünden sonuca varılır.

T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2004/971
Karar No: 2004/1654
Karar Tarih: 16/02/2004


DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. (HUMK.md. 76) Dava vasiyetname iptali, olmazsa tenkise ilişkindir. Davacı ilk kesin süre içinde delillerini bildirmiş, tanıklarını göstermiştir. O halde mahkemece yapılacak iş davacı tanıklarını dinlemek, miras bırakanın vasiyetname tanzim tarihindeki ruh sağlığı ile ilgili gerekli bilgileri almak, mal varlığı ile ilgili ve baskı ve korkutma ile ilgili bilgileri almak, gerektiğinde fiil ehliyeti yönünden doktor raporlarını ve dosyayı Adli Tıp Kurumuna göndererek, miras bırakanın vasiyetname tanzim şerhinde fiil ehliyeti olup olmadığını belirlemek, baskı ve korkutma olup olmadığını incelemek, fiil ehliyetini haiz ise vasiyetnamenin iptali davasını reddetmek, diğer taraftan vasiyetnameler kayıtsız şartsız tenkise tabi olduğundan tenkis talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar vermekten ibarettir. Bu yönler gözetilmeden eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştr.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 16.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube