Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ VE MERA OLARAK ÖZEL SİCİLE TESCİLİ DAVASI ( Vekalet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderlerinin Davalı Üzerine Yüklenemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği - Muafiyetin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararları İçin de Geçerli Olduğu )

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12067

K. 2011/14090

T. 22.11.2011

• TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ VE MERA OLARAK ÖZEL SİCİLE TESCİLİ DAVASI ( Vekalet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderlerinin Davalı Üzerine Yüklenemeyeceğinin Gözetilmesi Gereği - Muafiyetin Henüz İnfaz Edilmemiş Yargı Kararları İçin de Geçerli Olduğu )

• VEKALET VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro İşlemiyle Oluşan Tespit ve Kayıtların İptali/Devlet Veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Kayıt Lehtarına Karşı Açılan Davalarda Davalı Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği )

• YARGILAMA GİDERLERİNDEN MUAFİYET ( Taşınmazın Tapu İptali ve Mera Olarak Özel Sicile Tescil - Kadastro Mahkemesi )

2981/m. 10/c

3402/m. 11,36/A

ÖZET : Dava ,taşınmazın tapu iptali ve mera olarak özel sicile tescili istemine ilişkindir. Kadastro Kanunu` na göre, kadastro işlemiyle oluşan tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı kadastro mahkemeleriyle genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil, yargılama giderine hükmolunamayacağından ve bu hükmün henüz infaz edilmemiş yargı kararlarındaki vekalet ücreti dahil yargılama giderleri için de uygulanabileceğinden davalının yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle sorumlu tutulmaması gerekir. Değinilen yasa kuralı gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 23.11.2009 gününde verilen dilekçeyle tapu iptali ve mera olarak sınırlandırma istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 15.9.2010 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı idare vekiliyle davalı Muammer Ö. tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı Hazine, öncesi mera olan davaya konu taşınmazın 2981 Sayılı Kanunun 10/c maddesine dayanılarak davalılar adına tescil edildiğini ileri sürerek, tapu kaydının iptaliyle mera olarak özel siciline tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, dava kabul edilmiştir.

Hükmü, davalı idare vekiliyle davalı M. Ö. tarafından temyiz edilmiştir.

1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- Dosyada yer alan bilgi ve belgelerden; çekişme konusu taşınmazın uygulamada İmar Affı Kanunu olarak bilinen 2981 Sayılı Kanunun 10/c maddesine dayanılarak bir kadastro işlemi sonucu tescil edildiği anlaşılmaktadır.

11.1.2011 tarihinde kabul edilen 6099 Sayılı Kanunun 16. maddesiyle 21.6.1987 tarihli ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununa 36. maddeden sonra gelmek üzere eklenen "Kamu tarafından açılan davalarda yargılama giderleri" başlıklı 36/A maddesinde;

"Kadastro işlemiyle oluşan tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı kadastro mahkemeleriyle genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil, yargılama giderine hükmolunmaz" hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 17. maddesi hükmüyle 3402 Sayılı Kanuna eklenen geçici 11. madde ile de;

"Bu Kanunun 36/A maddesi hükmü, henüz infaz edilmemiş yargı kararlarındaki vekalet ücreti dahil yargılama giderleri için de uygulanır" hükmü getirilmiştir.

Mahkemece, anılan yasa hükümleri doğrultusunda davalının yargılama giderleri ve vekalet ücretiyle sorumlu tutulmaması gerekirken, değinilen yasa kuralı gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ). bentte açıklanan sebeplerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, hükmün ( 2 ). bentte yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, 22.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube