Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE
E. 2011/7095
K. 2011/8628
T. 15.12.2011
• VERGİ ZİYAI CEZASI ( 6111 S.K Gereğince "Karar Verilmesine Yer Olmadığı"na Hükmedilmesi Durumunda Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
• VEKALET ÜCRETİ ( Vergi Ziyaı Cezalı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Terkini İstemi - 6111 S.K Gereğince "Karar Verilmesine Yer Olmadığı"na Hükmedilmesi Durumunda Davalı İdare Vekili Lehine Hükmedilemeyeceği )
• KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA KARARI ( Vergi Ziyaı Cezası - 6111 S.K Gereğince "Karar Verilmesine Yer Olmadığı"na Hükmedilmesi Durumunda Davalı İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
6111/m.25
ÖZET : 6111 Sayılı Kanun gereğince "karar verilmesine yer olmadığı"na hükmedilmesi durumunda, davalı idare vekili lehine vekalet ücretine hükmedilemeyecektir. 
 
İstemin Özeti : Davacı şirket adına 2007/Temmuz dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı elektrik ve havagazı tüketim vergisinin terkini istemiyle açılan davada; davacının 28.4.2011 tarihli dilekçesi ile 6111 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında yaptığı başvuru sonucu davadan vazgeçtiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmeden Konya Vergi Mahkemesinin 16.6.2011 tarih ve E:2010/2116, K:2011/1195 sayılı kararının; davalı Belediye Başkanlığı adına vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 
 
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
Danıştay Savcısı Mehmet Sağlam`ın Düşüncesi : 2577 sayılı Yasanın 31`inci maddesi ile gönderme yapılan H.U.M.K.`nun 94. ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddesinde yazılı hükümlere göre, davacı kurum aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi zorunlu ise de; 611 1 sayılı Yasanın 168`inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca hazırlanıp yayımlanan 1 seri No`lu genel tebliğinin "Başvuru Süresi ve Şekli" başlığını takip eden "E-Diğer Hususlar" bölümünün 2`nci maddesinde, idare lehine hükmedilen yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçludan talep edilmeyeceği kurala bağlanmıştır. 
 
Belirtilen nedenle davalı idare temyiz talebinin reddi ile, davalı idare lehine feragat nedeniyle vekalet ücreti takdir etmeyen mahkeme kararının, sonucu itibariyle onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
Tetkik Hakimi Fatih Torun`un Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Davacı şirket vekilinin duruşma istemi 2577 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi; 
 
Davacı şirket adına 2007/Temmuz dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı elektrik ve havagazı tüketim vergisinin terkini istemiyle açılan davada 6111 sayılı Kanun uyarınca karar verilmesine yer olmadığına hükmeden vergi mahkemesi kararının, davalı idare tarafından, vekalet ücreti yönünden temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 
 
25.2.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20/5-c maddesine göre; "Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez." hükmüne yer verilmiştir. 
 
12.3.2011 tarih ve 27872 mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri Nolu Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin lll/E-1 ve 2 maddelerinde de; Kanunun 3. maddesinin onuncu fıkrasında, bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmamasının şart olduğu, mükelleflerce Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilafların sürdürülmeyeceği, Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacağı ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücreti bulunması halinde bu tutarların idareden talep edilemeyeceği, aynı şekilde. Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar üzerine işlem yapılamayacağından, idare lehine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de borçludan talep edilemeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir. 
 
Bu nedenle, yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, davacının 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak davadan vazgeçtiğini bildirmesi üzerine vergi mahkemesince, karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi sırasında davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Konya Vergi Mahkemesinin 16.6.2011 tarih ve E:2010/2116, K:2011/1195 sayılı kararının onanmasına, 38.20 TL ilam harcının temyiz isteminde bulunandan alınmasına, 15.12.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
kazancı,com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube