Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE
E. 2008/62
K. 2009/2780
T. 23.6.2009
• SAHTE FATURA KULLANMA ( Vergilemede İdarenin Şüphe ve Varsayıma Dayanarak Hareket Etmesi Mümkün Olmadığı Gibi İnceleme Sırasında Karşılaşılan Mükellefler Lehine Sonuç Doğuracak Bilgilerin de Sonuna Kadar İncelenip Araştırılarak Aydınlatılması Gerektiği )
• VERGİLEMEDE İDARENİN ŞÜPHE VE VARSAYIMA DAYANARAK HAREKET ETMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( İnceleme Sırasında Karşılaşılan Mükellefler Lehine Sonuç Doğuracak Bilgilerin de Sonuna Kadar İncelenip Araştırılarak Aydınlatılması Gerektiği )
• LEHE UYGULAMA ( Sahte Fatura Kullanma - Vergilemede İdarenin Şüphe ve Varsayıma Dayanarak Hareket Etmesi Mümkün Olmadığı Gibi İnceleme Sırasında Karşılaşılan Mükellefler Lehine Sonuç Doğuracak Bilgilerin de Sonuna Kadar İncelenip Araştırılarak Aydınlatılması Gerektiği )
213/m.353
ÖZET : Uyuşmazlıkta; sahte fatura kullandığından bahisle davacı şirket adına salınan katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına karşı açılan davayı kısmen kabul ederek vergi ziyaı cezalı katma değer vergisini onayan, özel usulsüzlük cezasını kaldıran Vergi Mahkemesi kararının, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının bozulması istenilmektedir. Vergilemede idarenin şüphe ve varsayıma dayanarak hareket etmesi mümkün olmadığı gibi inceleme sırasında karşılaşılan mükellefler lehine sonuç doğuracak bilgilerin de sonuna kadar incelenip araştırılarak aydınlatılması ve mümkün olduğunca gerçek bilgi ve belgelere dayanılarak incelemenin sonuçlandırılması gerekmektedir. 
 
Olayda davacı şirketin sahte olduğu ileri sürülen fatura karşılığı ödemeyi 5 adet çek ile yaptığını ifade ettiği halde inceleme elemanı tarafından söz konusu ödemelerin gerçek olup olmadığı incelenerek ortaya konulmadığı görüldüğünden, bu faturadaki emtianın gerçekten anılan şirketten alınmadığı hususu tam olarak ispatlanamadığından, anılan faturanın sahte olduğunun kabul edilmesi yerinde görülmemiştir. 
 
İstemin Özeti : Davacı şirketin 2006 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu katma değer vergisi indiriminde kullandığı ... San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait faturaların sahte olduğundan bahisle aynı yılın Ocak, Haziran dönemleri için adına salınan katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden gerek davacı şirket gerekse kullanılan faturayı düzenleyen şirket hakkındaki bilgi ve belgelerin söz konusu faturanın sahte olduğunu gösterdiği, bu nedenle salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde isabetsizlik bulunmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına gelince; faturada yer alan emtianın aslında belgesiz alındığına yönelik tarafları belirli kesin ve somut tespit bulunmadığından isabet görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul eden, kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının; davacı şirket vekili tarafından, kullanılan faturanın gerçek emtia alışına ilişkin olduğu, karşılığının inceleme elemanına da ifade edildiği gibi 5 adet çekle ödendiği, vergi dairesi müdürlüğü tarafından ise; kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek aleyhlerine olan kısımların bozulması istenilmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Uyuşmazlıkta; sahte fatura kullandığından bahisle davacı şirket adına salınan katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı ve özel usulsüzlük cezalarına karşı açılan davayı kısmen kabul ederek vergi ziyaı cezalı katma değer vergisini onayan, özel usulsüzlük cezasını kaldıran Vergi Mahkemesi kararının, taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının bozulması istenilmektedir. 
 
Vergi Mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının dayandığı hukuki ve kanuni nedenler Dairemizce de uygun bulunduğundan, vergi dairesi müdürlüğünce ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bu kısmını kusurlandıracak nitelikte görülmemiştir. 
 
Davacı şirket vekilinin vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasına yönelik temyiz istemine gelince; 
 
Dosyanın incelenmesinden davacı şirketin katma değer vergisi indiriminde kullandığı ... Tic. Ltd. Şti.’ne ait 18.1.2006 tarih ve ... no’lu faturanın sahte kabul edilmesi suretiyle adına dava konusu verginin salındığı ve cezaların kesildiği, buna dayanak olarak da sözkonusu şirket hakkında düzenlenen 1.6.2006 tarih ve ... sayılı Vergi Tekniği Raporunun gösterildiği, bu raporda, şirket adresinde 25.7.2005 ve 28.3.2006 tarihlerinde yapılan yoklamalarda, işyerinin 30 m2 büro şeklinde olduğu, şube ve deposunun ve stok mal mevcudunun olmadığı, çalışanının bulunmadığı, sadece büro araç ve gereçlerinin bulunduğu, 2005 yılına ait yasal defter ve belgelerin istenilmesine ilişkin yazının şirket müdürüne tebliğ edilmesine karşın cevap verilmediği, 20.000 YTL sermayeli şirketin 2005 yılı katma değer vergisi matrahının 844.471.95 YTL olduğu, bunun ticari ve teknik icaplara uygun olmadığı, muhtasar beyanlarının sadece kira ödemelerinden oluştuğu, 2005/Ağustos döneminde ... Ltd. Şti.’ne 300.700 YTL fatura düzenlemesine karşın ilgili dönemde katma değer vergisi matrahı olarak 103.500 YTL beyan edildiği, davacı şirkete düzenlediği faturanın 293.400 YTL olmasına karşın ilgili dönemde 139.966.52 YTL katma değer vergisi matrahı beyan edildiği, 2005 yılında 1.214.95 YTL ödenecek kurumlar vergisi beyan ettiği, katma değer vergisi matrahları çok yüksek olmasına karşın cüzi miktarlarda ödenecek katma değer vergisi beyan ettiği, vergi borçlarını ödemediği ve tarh dosyasının tetkikinden, defter tasdik bilgilerinin bulunmadığının tespitli olduğu, davacı şirket yetkilisinin ise emtia alışlarının gerçek olduğunu ifade ederek satın alınan emtia karşılığı ödemenin 5 adet çek ile yapıldığını inceleme elemanına belirttiği, inceleme elemanı tarafından davacı şirketin kullandığı söz konusu faturanın sahte kabul edildiği görülmektedir. 
 
Her ne kadar faturayı düzenleyen ... San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkındaki tespitler, bu şirketin bir kısım vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve düzenlediği belgelerin sahte olabileceğini göstermekteyse de, davacı şirketin satın alınan emtia karşılığı ödemelerin 5 adet çekle yapıldığını inceleme sırasında da ifade ettiği, fakat inceleme elemanı tarafından bu ödemelerin gerçek olup olmadığı yolunda bankalar nezdinde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı görülmektedir. 
 
Vergilemede idarenin şüphe ve varsayıma dayanarak hareket etmesi mümkün olmadığı gibi inceleme sırasında karşılaşılan mükellefler lehine sonuç doğuracak bilgilerin de sonuna kadar incelenip araştırılarak aydınlatılması ve mümkün olduğunca gerçek bilgi ve belgelere dayanılarak incelemenin sonuçlandırılması gerekmektedir. 
 
Olayda davacı şirketin sahte olduğu ileri sürülen fatura karşılığı ödemeyi 5 adet çek ile yaptığını ifade ettiği halde inceleme elemanı tarafından söz konusu ödemelerin gerçek olup olmadığı incelenerek ortaya konulmadığı görüldüğünden, bu faturadaki emtianın gerçekten anılan şirketten alınmadığı hususu tam olarak ispatlanamadığından, anılan faturanın sahte olduğunun kabul edilmesi yerinde görülmemiştir. 
 
Kaldı ki dava dilekçesine ekli ... Ltd. Şti.’ne ait belgelerden de söz konusu emtianın ... Tic. Ltd. Şti. adına davacı şirkete nakledildiği görülmekte olup, bu bilgilerin gerçek olmadığına yönelik inceleme ve iddia da ileri sürülmemiştir. 
 
Bu nedenle davacının kullandığı faturanın sahte kabul edilmesi yoluyla salınan vergi ile kesilen vergi ziyaı cezasında ve buna karşı açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında isabet bulunmamıştır. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin reddine, davacı şirket temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesinin kararının, katma değer vergisi ile vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm fıkrasının oyçokluğuyla bozulmasına, özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının oybirliği ile onanmasına, 23.06.2009 gününde karar verildi. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube