Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KAMU ARAÇLARININ VERDİKLERİ ZARAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT GÖREV

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Hukuk Dairesi
Esas No
: 2003/02585
Karar No
: 2003/06648
Tarih
: 22.05.2003

KAMU ARAÇLARININ VERDİKLERİ ZARAR
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT
GÖREV
ÖZET:
Askeri aracın verdiği zararın tazmini için açılan davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerekir.
Davacı Hüseyin vekili tarafından, davalı M… Savunma Bakanlığı aleyhine 01.10.2002 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; yargı yolu bakımından dava dilekçesinin reddine dair verilen 27.11.2002 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava trafik kazası nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Davacı Kıdemli Başçavuş olarak görev yaptığı dönemde davalı idareye ait araç içinde geçirdiği kaza nedeniyle tazminat isteminde bulunmuş yerel mahkemece yargı yolu bakımından dava dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 106. maddesinde "Genel ve Katma bütçeli kuruluşlara, il özel idareleri ve belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı bu konunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır" denilmektedir. Anılan Yasanın sekizinci kısmının "İşletenin Hukuki Sorumluluğu" başlıklı birinci bölümünde yer alan 85-90. maddelerinde, motorlu araçların trafik kurallarına ve gereklerine aykırı davranışları sonunda meydana gelen zararlar nedeniyle gerçek ve özel kişilerle, kamu tüzel kişilerinin ayrım yapılmadan aynı sorumluluk kurallarına bağlı olmaları öngörülmüştür. Bu düzenleme itibarıyla yasa, kamu idare ve kurumlarına ait ve bu arada kamu hizmetine tahsis edilen motorlu araçların verdikleri zararlardan dolayı, trafik olaylarından doğan zararların özelliği göz önünde tutularak, kamu idare ve kurumlarının özel kişilerle eşit şartlarda aynı esaslara göre sorumlu tutulması gereğini ifade etmiştir. Yasanın anılan bu hükümleri karşısında, kamu araçlarının verdikleri zararlardan dolayı idare, kamu hukuku kurallarına göre değil, "işleten" sıfatıyla özel hukuk kurallarına göre sorumlu tutulabilecektir. Bu durumda, askeri aracın verdiği zararın tazmini isteği ile açılan davanın, bu kuralları uygulamakla görevli Adli Yargı Yerinde görülmesi gerekmektedir. Yerel mahkemece açıklanan yasal düzenlemeler gözetilmeksizin İdari Yargı Yerinin görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 22.05.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube