Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yangın Nedeni İle Söndürme Gideri - Mahkemece Davacının Dayandığı Tazminat Raporunda Belirtilen Miktarı Aşar Şekilde Yapılan Hesabın Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1492

K. 2013/1496

T. 31.1.2013

• MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yangın Nedeni İle Söndürme Gideri - Mahkemece Davacının Dayandığı Tazminat Raporunda Belirtilen Miktarı Aşar Şekilde Yapılan Hesabın Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı )

• YANGIN SÖNDÜRME GİDERİ ( Mahkemece Davacının Dayandığı Tazminat Raporunda Belirtilen Miktarı Aşar Şekilde Yapılan Hesabın Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı - Maddi Tazminat Davası )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Maddi Tazminat - Hakimin Tarafların Talep ve Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu/Mahkemece Davacının Dayandığı Tazminat Raporunda Belirtilen Miktarı Aşar Şekilde Yapılan Hesabın Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı )

1086/m.74

6100/m.26

ÖZET : Dava, yangın nedeni ile söndürme gideri istemine ilişkindir. HMK’nın 26. ( HUMK’un 74. ) maddesi uyarınca Hakim, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Mahkemece, davacının dayandığı tazminat raporunda belirtilen miktarı aşar şekilde yapılan hesabın, hükme esas alınması doğru değildir.

DAVA : Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından, davalı R. S. vd. aleyhine 30/01/2008 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11/05/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı R. S. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı R. S.’in aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazına gelince; dava, yangın nedeni ile söndürme gideri istemine ilişkindir. Mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş, karar davalı R. S. tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalılardan R. S.`e ait yulaf tarlasının biçilmesi sırasında çıkan yangının yayılarak, ormana sirayet etme tehlikesi bulunduğundan, davacı kurumun işçi ve araçları ile söndürüldüğünü belirterek uğradığı zararın tazminini istemiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, 07/12/2008 tarihli asıl, 22/06/2009 tarihli ek bilirkişi raporunu hükme esas alarak davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Dava dilekçesinden davacı kurumun, 21/07/2007 tarihli yangın hasarat ve tazminat raporuna dayanarak istemde bulunduğu anlaşılmaktadır. Tazminat raporunda; yangına bir adet genel maksatlı helikopter katıldığı, genel maksatlı helikopterin bir saatlik uçuş ücretinin 651 USD olduğu belirtilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporlarında ise; helikopterin bir saatlik uçuş ücretinin 2007 yılı itibari ile 3081 USD olduğu, yangın hasarat ve tazminat raporunda belirtilen miktarın hatalı olduğu belirtilerek hesaplama yapılmış, Mahkemece de bu miktara hükmedilmiştir. HMK’nın 26. ( HUMK’un 74. ) maddesi uyarınca Hakim, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Mahkemece, davacının dayandığı tazminat raporunda belirtilen miktarı aşar şekilde yapılan hesabın, hükme esas alınması doğru değildir. Açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenle davalı Rıza Sirmen yararına BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 31.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube