Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALETLER (İlam Mahiyetini Haiz Belgelerden Olup İlamların İcrası Hakkındaki Hü

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2303

K. 2012/19057

T. 4.6.2012

• İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALETLER (İlam Mahiyetini Haiz Belgelerden Olup İlamların İcrası Hakkındaki Hükümlere Tabi Olduğu - İlama Müstenit Takibin Son Muamele Üzerinden On Sene Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı)

• İCRA KEFALETİ (Kambiyo Senedinden Ayrı Bir Taahhüdü İçerdiğinden 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - İcra Kefili Yönünden Yapılan Son İşlem Tarihi Dikkate Alındığında Zamanaşımı Gerçekleşmediğinden Zamanaşımı Şikayetinin Reddi Gerektiği)

• ZAMANAŞIMI (İcra Kefaleti Kambiyo Senedinden Ayrı Bir Taahhüdü İçerdiğinden 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - İcra Kefili Yönünden Yapılan Son İşlem Tarihi Dikkate Alındığında Zamanaşımı Gerçekleşmediğinden Zamanaşımı Şikayetinin Reddi Gerektiği)

2004/m.38, 39

818/m.125

ÖZET : İcra dairesindeki kefaletler, ilam mahiyetini haiz belgelerden olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İcra kefaleti kambiyo senedinden ayrı bir taahhüdü içerdiğinden 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, icra kefili yönünden yapılan son işlem tarihi dikkate alındığında zamanaşımının gerçekleşmediği görülmektedir. Zamanaşımı şikayetinin reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Serhan Özkan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İ.İ.K.`nun 38. maddesine göre, icra dairesindeki kefaletler, ilam mahiyetini haiz belgelerden olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İ.İ.K.`nun 39. maddesine göre de; ilama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu B... İnşaat Nakliyat – B.D. aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatılmış, A.A. ise, 06.09.2005 tarihinde yapılan ihtiyati haciz sırasında dosya borcu için icra kefili olmuş, icra müdürlüğünce de gerekli prosedür tamamlanarak kefile icra emri gönderilmiş ve aleyhinde hacizler tatbik edilmiştir.

İcra kefaleti kambiyo senedinden ayrı bir taahhüdü içerdiğinden Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, icra kefili yönünden yapılan son işlem tarihi dikkate alındığında zamanaşımının gerçekleşmediği görülmektedir.

O halde mahkemece, borçlu (icra kefili) A.A.‘nın zamanaşımı şikayetinin reddi gerekirken yazılı gerekçeyle şikâyetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

kümlere Tabi Olduğu - İlama Müstenit Takibin Son Muamele Üzerinden On Sene Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube