Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İCRA:VEKİLLE TAKİPLERDE İCRA MEMURUNUN ASİLE TEBLİĞ YETKİSİ

 

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No:2007/18267
Karar No:2007/21077
Karar Tarihi:13/11/2007


:arrow: ASİLE TEBLİGAT,İCRA MEMURUNUN YETKİSİ.

Tebligat Kanununun, Madde 11.T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2007/18267 KARAR NO: 2007/21077 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Takip ilama dayalı olup Siirt İcra Mahkemesinin 29.05.2007 tarih ve 2007/29-36 sayılı önceki kararıyla Tebligat Kanununun 11.maddesi gereğince vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerekçe gösterilip 7.3.2007 tarihli icra emrinin iptaline karar verdiği görülmektedir.

Bu durumda icra müdürlüğünce borçlu vekiline yeniden icra emrinin tebliğ edilmesi ve bundan sonra haciz uygulanması zorunludur. Somut olayda İcra Müdürü iptal edilmiş icra emrini borçlu vekilinin öğrendiğinden bahisle ve yetkisi dışına çıkarak alacaklı vekilinin icra emri gönderilmesi yönündeki talebini reddetmiş ve borçlunun mallarının haczine karar vermiştir. Bu nedenle İcra Müdürünün haciz kararı hukuka aykırı olup şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13/11/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube