Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
9. DAİRE
E. 2010/331
K. 2011/395
T. 16.2.2011
• VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Mükellef Hakkında Düzenlenen Yoklama Fişine Göre Belirtilen Adreste Bulunmadığı Yönündeki Tespitten Hareketle Düzenlen Faturaların Gerçek Bir Mal ve Hizmet Teslimine Dayanmadığına Karine Teşkil Etmeyeceği )
• FATURA İÇERİĞİ EMTİALAR ( Gerçekten Alınmadığı veya Bu Faturaların Komisyon Karşılığı Düzenlendiği Hukuken Geçerli Somut Verilerle Ortaya Konulmadan Yapılan Cezalı Tarhiyatta İsabet Görülmediği )
• ADRESTE BULUNMAMA ( Mükellef Hakkında Düzenlenen Yoklama Fişine Göre Belirtilen Adreste Bulunmadığı Yönündeki Tespitten Hareketle Davacıya Düzenlenen Faturaların Gerçek Bir Mal ve Hizmet Teslimine Dayanmadığına Karine Teşkil Etmeyeceği )
ÖZET : Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden ... dönemlerine ilişkin olarak re`sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; davacıya fatura düzenleyen Balıkesir Kurtdereli Vergi Dairesi mükellefi olan A. K. G. hakkında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin olarak herhangi bir vergi tekniği raporu bulunmadığı gibi davacının hesaplarını inceleyen inceleme elemanının; bu mükellef hakkında düzenlenen yoklama fişine göre belirtilen adreste bulunmadığı yönündeki tespitten hareketle davacıya düzenlediği faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayanmadığına karine teşkil etmeyeceği, bu durumda, A. K. G.`ye ait fatura içeriği emtiaların gerçekten alınmadığı veya bu faturaların komisyon karşılığı düzenlendiği hukuken geçerli somut verilerle ortaya konulmadan yapılan cezalı tarhiyatta isabet görülmemiştir. 
İstemin Özeti : Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2006/Eylül, Ekim, Aralık dönemlerine ilişkin olarak re`sen salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; davacıya fatura düzenleyen Balıkesir Kurtdereli Vergi Dairesi mükellefi olan A. K. G. hakkında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin olarak herhangi bir vergi tekniği raporu bulunmadığı gibi davacının hesaplarını inceleyen inceleme elemanının; bu mükellef hakkında düzenlenen yoklama fişine göre belirtilen adreste bulunmadığı yönündeki tespitten hareketle davacıya düzenlediği faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayanmadığına karine teşkil etmeyeceği, bu durumda, A. K. G.`ye ait fatura içeriği emtiaların gerçekten alınmadığı veya bu faturaların komisyon karşılığı düzenlendiği hukuken geçerli somut verilerle ortaya konulmadan yapılan cezalı tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 9.10.2009 tarih ve E:2009/1194, K:2009/1492 sayılı kararının; cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 
Savunmanın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
Danıştay Savcısı Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
Tetkik Hakimi Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: 
KARAR : Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, 
SONUÇ : Temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 16.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube