Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/16056

K. 2012/32656

T. 12.11.2012

* UYAPTAN GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇESİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ (Usule Aykırı Olarak Verilen Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararına Dayalı Olarak HMK 320/4 Md. Uygulanmak Suretiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)

* YETKİ İTİRAZI İNCELENMEDEN DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (HMK 320/4 Md. Uygulanmak Suretiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)

* DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Uyaptan Gönderilen Mazeret Dilekçesi Hakkında Karar Verilmeden Usule Aykırı Olarak Verilen Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kararına Dayalı Olarak HMK 320/4 Md. Uygulanmak Suretiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)

2004/m.167, 169

6100/m.320

ÖZET : Borçlu vekili tarafından, duruşmadan önce UYAP üzerinden mazeret dilekçesi gönderildiği ve dosya bilirkişiden dönmüş ise davanın kabulüne karar verilmesi talebinde bulunulduğu halde bu dilekçenin değerlendirmeye alınmadan HMK 320/4 maddesine göre dosyanın birden fazla takip edilmediği için davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür. Bu durumda gerek yetki itirazı hakkında karar verilmeden dosyanın işlemden kaldırılması kararı gerekse de UYAP`tan gönderilen mazeret dilekçesi hakkında bir karar verilmeden ve usule aykırı olarak verilen dosyanın işlemden kaldırılması kararına dayalı olarak HMK 320/4 maddesi uygulanmak suretiyle davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK`nun 169/a maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi hükmü aynen; “icra mahkemesi hakimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gerekli kararı verir” hükmünü içermektedir.

Somut olayda alacaklı vekili tarafından, borçlu hakkında çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibine karşı örnek (10) numaralı ödeme emri tebliği üzerine adı geçen borçlunun yasal sürede icra mahkemesine başvurarak, yetkiye, borca, faize ve imzaya itiraz ettiği anlaşılmıştır. O halde mahkemece, yetki itirazının esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, 24.11.2010 tarihli oturumda dosyanın yetki itirazı bakımından da müracaata bırakılması doğru değildir.

Öte yandan borçlu vekili tarafından, 10.10.2011 tarihli duruşmadan önce UYAP üzerinden mazeret dilekçesi gönderildiği ve dosya bilirkişiden dönmüş ise davanın kabulüne karar verilmesi talebinde bulunulduğu halde bu dilekçenin değerlendirmeye alınmadan HMK 320/4 maddesine göre dosyanın birden fazla takip edilmediği için davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda gerek yetki itirazı hakkında karar verilmeden dosyanın işlemden kaldırılması kararı gerekse de UYAP`tan gönderilen mazeret dilekçesi hakkında bir karar verilmeden ve usule aykırı olarak verilen dosyanın işlemden kaldırılması kararına dayalı olarak HMK 320/4 maddesi uygulanmak suretiyle davanın açılmamış sayılmasına karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube