Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/28399

K. 2013/711

T. 16.01.2013

* RESMİ TATİLE İSABET EDEN İTİRAZ SÜRESİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar - 15 Günlük Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Ettiği/Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzadığının Gözetileceği )

* KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ ( Karara İtiraz İçin 15 Günlük Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Etmesi Nedeniyle Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzadığının Gözetileceği )

* İTİRAZ SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİLE İSABET ETMESİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar - 15 Günlük Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Ettiği/Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzayacağı )

* 15 GÜNLÜK YASAL İTİRAZ SÜRESİ ( Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar - Yasal Sürenin Son Gününün Resmi Tatile İsabet Ettiği/Sürenin Resmi Tatilin Ertesi Günü Olan Tarihe Kadar Uzayacağı )

5271/m. 39, 173

ÖZET : Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın şikayetçiye tebliğini müteakip, CMK.`da belirtilen 15 günlük yasal sürenin son gününün resmi tatile isabet etmesi nedeniyle sürenin, resmi tatilin ertesi günü olan tarihe kadar uzadığı ve havale tarihli dilekçeyle süresinde itiraz edildiği cihetle; kanun yararına atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde bulunmuştur.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 18.10.2012 gün ve 2012/16060/59628 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13.11.2012 gün ve KYB.2012/276825 sayılı ihbarnamesiyle;

Özel belgede sahtecilik suçundan şüpheli E. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09.04.2012 tarihli ve 2012/807 soruşturma, 2012/1548 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karsı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.05.2012 tarihli ve 2012/892 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 39/4. maddesine göre, son günün tatile rastlaması halinde, sürenin tatilin ertesi günü biteceğinin belirtilmesi karşısında, şüpheli hakkında Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09.04.2012 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, 20.04.2012 tarihinde müşteki Hasan`a tebliğ edildiği, 15 günlük itiraz süresinin son gününün 05.05.2012 Cumartesi tatil gününe rastlaması sebebiyle, müşteki vekili tarafından 07.05.2012 tarihli dilekçe ile Kadıköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itirazın süresinde olduğu gözetilmeden, itirazın esastan incelenmesi yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

5271 sayılı CMK.nın 173. maddesinin birinci fıkrası; "suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz edebilir" biçiminde olup, suçtan zarar görene kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde itiraz hakkı tanınmıştır.

Aynı Yasanın "sürelerin hesaplanması" başlıklı 39. maddesi ise "(1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar.

(2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.

(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer. (4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter" biçiminde düzenlenmiş olup, gün ile belirlenen sürelerin, tebliğin yapıldığı tarihin ertesi gününden itibaren işlemeye başlayacağı ve son günün resmi tatile isabet etmesi durumunda sürenin tatilin ertesi günü sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

İncelenen dosya içeriğine göre; Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09.04.2012 günlü kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 20.04.2012 tarihinde şikayetçiye tebliğini müteakip, CMK.nın 173. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen 15 günlük yasal sürenin son gününün resmi tatile isabet etmesi nedeniyle aynı Yasanın 39. maddesi uyarınca sürenin, resmi tatilin ertesi günü olan 07.05.2012 tarihine kadar uzadığı ve 07.05.2012 havale tarihli dilekçeyle süresinde itiraz edildiği cihetle;

SONUÇ : Kanun yararına atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde bulunduğundan, Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09.04.2012 gün ve 2012/807 soruşturma, 2012/1548 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın süre yönünden reddine ilişkin merci Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.05.2012 gün ve 2012/892 değişik iş sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına (TEVDİİNE), 16.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube