Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Soruşturma izni verilmemesi kararına itirazda sürenin adli tatil nedeniyle uzamayacağı

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
E. 2011/1709
K. 2011/2117
T. 22.12.2011
• MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ( Kanun`un Md. 9`da Belirtilen On Günlük İtiraz Süresinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması Halinde Uzamayacağı )
• SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ ( On Günlük İtiraz Süresinin Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması Halinde Uzamayacağı )
• ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANI ( Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtirazda On Günlük İtiraz Süresinin Bu Döneme Rastlaması Halinde Uzamayacağı )
4483-1/m. 9
2577/m. 8/3
ÖZET : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun`un 9. maddesinde belirtilen, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin on günlük itiraz süresi çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde uzamaz. 
DAVA : Hakkında İşleme Konulmama Kararı Verilen : ... Büyükşehir Belediye Başkanı 
İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 27.7.2011 tarih ve İNS:2011.35.1624 sayılı kararı 
Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ... vekili Av. ... 
Soruşturulacak Eylem :... Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan şikayetçinin kadrosu uhdesinde kalmak üzere Başkanlık Makamına bağlı olarak görev yapmasına ilişkin 15.9.2010 tarih ve 3720 sayılı işlem ile ...`ta bulunan belediye hizmet binasında oda tahsisine ilişkin 1.11.2010 tarih ve 4401 sayılı işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin izmir 4. İdare Mahkemesinin 20.1.2011 tarih ve E:2010/1990 sayılı kararını uygulamamak 
Eylem Tarihi : 2011 Yılı 
İçişleri Bakanlığının 28.9.2011 tarih ve 24094 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, içişleri Bakanının 27.7.2011 tarih ve İNS:2011.35.1624 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Ayşe Bilge Çapraz`ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; 
Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 
KARAR : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9. maddesinde, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği ve itiraz süresinin yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır. 
Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanının 27.7.2011 tarih ve İNS:2011.35.1624 sayılı kararının şikayetçi ...`in vekili sıfatıyla Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesini imzalayan Av. ...`e 23.8.2011 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu yetkili merci kararına şikayetçinin 25.8.2011 tarihinde vekil tayin ettiği Avukat ... tarafından hazırlanan ve 9.9.2011 tarihinde izmir Nöbetçi idare Mahkemesi kaydına giren dilekçe ile Kanunda öngörülen on günlük süre geçirildikten sonra itiraz edildiği anlaşılmıştır. 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 8. maddesinin ( 3 ). bendinde yer alan, bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde sürenin ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı yolundaki hükmün, 2577 sayılı Kanunda düzenlenen idari davalara ilişkin süreler açısından geçerli olduğu açıktır. 4483 sayılı Kanunda ise, 2577 sayılı Kanunun anılan hükümlerine paralel bir düzenlemeye yer verilmediğinden, itiraz süresinin çalışmaya ara vermeden dolayı uzaması yasal yönden olanaklı değildir. 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 4483 sayılı Kanunun 9. maddesinde belirtilen on günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan itirazın süre aşımı nedeniyle reddine, dosyanın karar ekli olarak içişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçi vekiline gönderilmesine, 22.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
Kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube