Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MUVAZAANIN İSPATI ( Sözleşmeye Taraf Olmayanın Tanık Deliline Başvurabileceği )

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 1974/618

K. 1974/615

T. 15.3.1974

• MUVAZAANIN İSPATI ( Sözleşmeye Taraf Olmayanın Tanık Deliline Başvurabileceği )

• TANIK ( Sözleşmeye Taraf Olmayanın Muvazaayı İspat İçin Başvurabilmesi )

• İSPAT ( Muvazaa )

1086/m.290

818/m.18

ÖZET : Sözleşmede taraf olmayan üçüncü kişiler muvazaa iddialarını ispatlamak için tanık dinletebilirler.

DAVA : Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın reddi hakkındaki hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu:

KARAR : Davacı alacaklı, mahcuz eşyayı başkasının mülkü olarak gösteren borçlunun bu istihkak iddiasının reddi isteğiyle dava açmıştır.

Borçlu 11.9.1970 tarihli satış sözleşmesine dayanmıştır. Alacaklı ortada muvazaa bulunduğunu iddia ederek tanık dinletmek istemiş ise de bu isteği reddedilmiş ve esas takip dosyası getirilmemiştir.

HUMK.nun 290. maddesi hükmünce muvazaalı bir sözleşmenin tarafları muvazaa iddiasını ancak yazılı delil ile isbat edebilirler. Böyle bir sözleşmede taraf olmayan üçüncü kişilerin iddialarını isbat için tanık dinletmelerini engelleyen bir kanun hükmü yoktur. Alacaklı borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılan satış sözleşmesinin muvazaalı olduğunu her türlü delille isbat edebilir.

O halde, mercice davacının gösterdiği tanıklar dinlenmek, esas takip dosyası ve alacaklının dava dilekçesinde sözünü ettiği 1973/346-358 sayılı icra-tetkik mercii dosyası da getirtilmek, borçlu ve üçüncü kişinin baba-oğul oldukları ve aynı adreste oturdukları gözönüne alınmak suretiyle deliller takdir edilip sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken borçlunun yazılı bir satış sözleşmesine dayandığından sözedilerek reddedilmiş olması bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın gösterilen nedenle BOZULMASINA, 15.3.1974 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube