Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1568

K. 2013/4729

T. 27.2.2013

* HUKUK MAHKEMESİNİN CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI OLUP OLMADIĞI ( Karar İle Bağlı Olmadığı Ancak Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu - Eczacının SGK İle Sözleşmesinin Feshedildiği/İşlemin İptali Talebi )

* ECZACININ SGK İLE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Sahte Reçete Düzenlendiği İddiasına Dayalı Olarak/Feshin İptali Davası - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği )

* SAHTE REÇETE DÜZENLEDİĞİ İDDİASI İLE ECZACININ SGK İLE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Feshin İptali Davası - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Değil Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu/Davanın Kabulü Gereği )

* FESHİN İPTALİ DAVASI ( Eczacının SGK İle Sözleşmesinin Sahte Reçete Düzenlediği Gerekçesiyle Feshedildiği - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Bağlı Olmadığı Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu/Davanın Kabul Edileceği )

* CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Bağlı Olmadığı Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu )

* BERAAT KARARI ( Sahte Reçete Düzenlendiği İddiasına Dayalı Olarak Eczacının SGK İle Sözleşmesinin Feshedildiği/İşlemin İptali Talebi - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Değil Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğunun Gözetileceği)

818/m.53

ÖZET : Davacı eczacı olduğunu, karne sahibinin tedavisine dayanmayan reçetelerin davalı SGK`na ibraz edilmesi, sahte reçete ve sağlık kurulu raporunun tanzimi nedeniyle sözleşmenin davalı tarafça feshedildiğini, bu iddiaların doğru olmadığını ileri sürerek sözleşmenin feshine dair davalı işleminin iptalini istemiştir. Ceza Mahkemelerince, reçete ve sağlık kurulu raporlarının sahte olmadığı, alınan ilaçların daha düşük bedelle başkalarına satılmadığı, haksız menfaat elde edildiğine dair delil elde edilemediği belirtilerek davacı eczacı ve dava dışı kişi hakkında beraat kararı verildiği anlaşılmaktadır. Hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değilse de, ceza mahkemesince tesbit edilen maddi olgu ve vakıalar ile bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla davacının sözleşmenin feshine neden olmadığı, feshin sözleşmeye uygun bulunmadığının kabulü zorunludur. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki feshin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı eczacı olduğunu, karne sahibinin tedavisine dayanmayan reçetelerin davalı SGK`na ibraz edilmesi, sahte reçete ve sağlık kurulu raporunun tanzimi nedeniyle sözleşmenin 14.08.2007 tarihli yazıyla davalı tarafça feshedildiğini, bu iddiaların doğru olmadığını ileri sürerek sözleşmenin feshine dair davalı işleminin iptalini istemiştir.

Davalı, feshin sözleşmeye uygun olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacı eczacının ilaç mümessili olan dava dışı M. D. adlı şahısla işbirliği içinde bulunduğu, davacı ve Murat`ın birlikte hareket ederek kurum sigortalısı Arife Arslan adına sağlık raporu aldıkları, hastanın bilgisi dışında ve hiç kullanmadığı ilaçların yazılmasının temin edildiği, hastaya hiç verilmediği, feshin sözleşmeye uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eczacının davalı kurumla yaptığı sözleşmenin, davalı kurumca karne sahibinin tedavisine dayanmayan reçetelerin kuruma ibraz edilmesi, sahte reçete ve sahte sağlık kurulu raporu tanzim edilerek kuruma ibraz edilmesi nedenleriyle 14.8.2007 tarihli yazıyla feshedildiği hususu ihtilafsız olup, çözülmesi gereken husus fesih sebebi olarak bildirilen hususların doğru olup olmadığı hususudur. Hemen belirtmek gerekir ki, hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değilse de, ceza mahkemesince tesbit edilen maddi olgu ve vakıalar ile bağlı bulunmaktadır. Dosya içinde bulunan Bursa 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/317 esas sayılı kesinleşmiş gerekçeli kararından, davacı ile işbirliği yaptığı iddia edilen dava dışı M. D. ve arkadaşları aleyhinde açılan kamu davasında, mahkemece sağlık kurulu raporlarının sahte olmadığı, hastaların bu ilaçları kullandıkları, sahte rapor ve reçete bulunmadığı, bu yolla haksız menfaat temin edildiğine dair delil elde edilemediği, kendisine ucuz ilaç satılan kişininde varlığına rastlanmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı verildiği anlaşılmaktadır. Bursa 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/181 esas sayılı davasında ise davacı eczacı ile diğer dava dışı eczacılar hakkında açılan kamu davasında da, 5.Ağır Ceza Mahkemesindeki gerekçelerle beraat kararı verildiği görülmektedir. Ceza Mahkemelerince, reçete ve sağlık kurulu raporlarının sahte olmadığı, alınan ilaçların daha düşük bedelle başkalarına satılmasının söz konusu bulunmadığı, haksız menfaat elde edildiğine dair delil elde edilemediği belirtilerek davacı eczacı ve dava dışı M. D. hakkında beraat kararı verildiği için, ceza mahkemelerince belirlenen bu maddi olgular hukuk mahkemesinide bağlayıcı niteliktedir. Bu itibarla davacının sözleşmenin feshine neden olmadığı, feshin sözleşmeye uygun bulunmadığının kabulü zorunludur. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 27.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube