Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5173

K. 2013/8367

T. 11.03.2013

* ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT (Şikayetçi Borçlu Adına Çıkartılan Tebligatta Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmadığı - Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğu/Şikayetin Kabulü ve Borçlunun Tebliğe Muttali Olduğu Tarihin Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği)

* ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ (Borçlu Adına Çıkartılan Tebligatta Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmadığı - Tebligat Evrakına Şerh Edilen Bilgilere Göre Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmayan Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebini Yasada Belirtilen Usulde Araştırmadığı)

* USULSÜZ TEBLİGAT (Şikayet - Tebligat Evrakına Şerh Edilen Bilgilere Göre Tebliğ Memurunun Adreste Bulunmayan Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebini Yasada Belirtilen Usulde Araştırdığına ve Adreste Bulunmama Sebebini Tespit Ettiğine Dair Herhangi Bir Bilgi ve Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmamaması)

* ŞİKAYET (Ödeme Emri Tebliğinin Usulsüzlüğü - Şikayetçi Borçlu Adına Çıkartılan Tebligatta Adresin Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yerleşim Yeri Adresi Olduğuna Dair Meşruhat Bulunmadığı/Ödeme Emrinin Tebliği İşlemi Usulsüz Olup Mahkemece Usulsüz Tebligat Şikayetinin Kabul Edilmesi Gerektiği)

7201/m.10,21

ÖZET : Dava, ödeme emri tebliğinin usulsüz olduğu şikayetine ilişkindir. Şikayetçi borçlu adına çıkartılan tebligatta adresin adres kayıt sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresi olduğuna dair meşruhat bulunmamaktadır. Tebligat evrakına şerh edilen bilgilere göre tebliğ memurunun, adreste bulunmayan muhatabın adreste bulunmama sebebini Tebligat Kanunu`nun 21/1 ve Tebligat Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 30/1. maddelerinde belirtilen usulde araştırdığına ve adreste bulunmama sebebini tespit ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şikayetçi borçluya örnek 7 ödeme emrinin tebliği işlemi usulsüz olup mahkemece usulsüz tebligat şikayetinin kabul edilerek Tebligat Kanunu`nun 32. maddesi uyarınca borçlunun tebliğe muttali olduğu tarihin tespit edilmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Emin Bilseloğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun İcra Mahkemesi`ne şikayet yoluyla yaptığı başvurada, örnek 7 nolu ödeme emrinin usulsüz olarak tebliğ edildiğini iddia ederek usulsüz tebligat şikayetinde bulunduğu, mahkemece ödeme emrinin tebliğ edildiği adresin adres kayıt sistemi adresi olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 10/1. maddesinde "Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır ... " hükmü ile 6099 Sayılı Yasanın 3. maddesi ile değişik aynı yasanın 10/2. maddesinde; "Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır" hükmü ile aynı yasanın 21/1. maddesinde; "Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır" düzenlemesine yer verilmiştir.

Tebligat Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği`n 30/1. maddesinde; "Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek çıkartılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclis üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir" hükmü yer almaktadır.

Somut olayda takibe konu İzmir 13. İcra Müdürlüğü`nün 2011/463 E. sayılı dosyasında ödeme emrinin borçluya 03.02..2011 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 170. Sokak No:3 Daire: 2 Kemalpaşa-İzmir adresinde “Adreste kimse bulunmaması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesi gereğince mahalle muhtarı R. S.`ye tebliğ edilip, 2 nolu haber kağıdı kapısına yapıştırılıp en yakın komşusu H. E.`ye haber verilmiştir.” şerhiyle Tebligat Kanunu`nun 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Şikayetçi borçlu adına çıkartılan tebligatta adresin adres kayıt sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresi olduğuna dair meşruhat bulunmamaktadır. Tebligat evrakına şerh edilen bilgilere göre tebliğ memurunun, adreste bulunmayan muhatabın adreste bulunmama sebebini Tebligat Kanunu`nun 21/1 ve Tebligat Kanunu`nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 30/1. maddelerinde belirtilen usulde araştırdığına ve adreste bulunmama sebebini tespit ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şikayetçi borçluya örnek 7 ödeme emrinin tebliği işlemi usulsüz olup mahkemece usulsüz tebligat şikayetinin kabul edilerek Tebligat Kanunu`nun 32. maddesi uyarınca borçlunun tebliğe muttali olduğu tarihin tespit edilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube