Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) BORCUN ÖDENDİĞİ İDDİASINA DAYALI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlu Tarafından Sunulan Belgelerin Alacaklı Tarafından Kabul Edildiği - Ancak Dosya Borcu

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6162

K. 2012/22529

T. 26.6.2012

• BORCUN ÖDENDİĞİ İDDİASINA DAYALI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Borçlu Tarafından Sunulan Belgelerin Alacaklı Tarafından Kabul Edildiği - Ancak Dosya Borcunun Daha Fazla Olması Nedeniyle Alacaklı Tarafından Yeniden Bir Hesaplama Yapılması Talebi )

• BORÇLU TARAFINDAN SUNULAN BELGELERİN ALACAKLI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ ( Ancak Dosya Borcunun Ödeme Yapılan Miktardan Fazla Olması Nedeniyle Yeniden Hesaplama Yapılması Gereğinin Mahkemece Gözetileceği - İcra Takibinin Durdurulması )

• YENİDEN BORCUN HESAPLANMASI ( Alacaklı Talebinin Gözetileceği/Uzman Bilirkişi Raporu Gereği - Takibe Konu Çek Fotokopisi Sunulduğu ve Üzerinde "Çek Tahsil Edilmiştir." İbaresinin Yazılı Olduğu/Sunulan Belgelerin Kabul Edildiği )

2004/m. 71/1

818/m. 84

ÖZET : Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde borcu ödediğini ileri sürerek takibin durdurulmasını istemiştir.Takibe konu çek fotokopisi sunulduğu ve üzerinde "20.000 TL çek tahsil edilmiştir" yazılı olduğu, ayrıca alacaklı vekilinin imzalarını içeren 4 adet tahsilat belgesi sunduğu anlaşılmaktadır.Alacaklı vekilinin ise beyanında, borçlunun sunmuş olduğu belgeleri kabul ettiği ancak dosya borcunun ödeme yapılan miktardan fazla olması sebebiyle yeniden hesaplama yapılmasını talep etmiştir. Borç tutarının belirlenmesi bakımından bu ifadelerin mahkemece değerlendirilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nezihe Deniz Etral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nun 71/1. maddesi gereğince borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belgeyle ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir.

Borçlunun yukarda belirtilen yasa hükmü uyarınca takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde borcu ödediğini ileri sürerek takibin durdurulmasını istediği, bu anlamda takibe konu çek fotokopisini sunduğu ve üzerinde "20.000 TL çek tahsil edilmiştir" yazılı olduğu, ayrıca alacaklı vekilinin imzalarını içeren 4 adet toplam 1400 TL tutarında tahsilat belgesi sunduğu anlaşılmaktadır. Alacaklı vekilinin ise 27.9.2011 tarihli celsedeki beyanında, borçlunun sunmuş olduğu belgeleri kabul ettiği ancak dosya borcunun ödeme yapılan miktardan fazla olması sebebiyle hesaplama yapılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece B.K.`nun 84. maddesi de gözetilerek borç tutarının tespiti bakımından konunun uzmanı olan bilirkişi marifetiyle inceleme yaptırılarak Yargıtay denetimine imkan verecek nitelikte bilirkişi raporu alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.`nun 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

nun Daha Fazla Olması Nedeniyle Alacaklı Tarafından Yeniden Bir Hesaplama Yapılması Talebi )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube