Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/16757

K. 2013/6715

T. 03.04.2013

* İNTERNET BANKACILIĞI İLE HESAPTAN İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ (Davacıya Ait Hesaplara Kötü Niyetli Kişilerce Erişilerek Davacının İzni ve Rızası Dışında İşlemler Gerçekleştirildiği - Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almayan Bankanın Kusurlu ve Sorumlu Olduğu)

* BANKANIN SORUMLULUĞU (İnternet Bankacılığı İle Hesaptan Kötü Niyetli Kişilerce Davacının İzni ve Rızası Dışında Çekilen Paranın Bankadan Tahsili Talebi - Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almayan Banka Kusurlu Olduğundan Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu)

* BANKA HESABINDAN İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ (İnternet Bankacılığı İle Davacıya Ait Hesaplara Kötü Niyetli Kişilerce Erişilerek Davacının İzni Rızası Dışında İşlemler Gerçekleştirildiği - Paranın Bankadan Tahsili Talebinin Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu/Bankanın Gerekli Önlemleri Almadığı)

* HESAPTAN İNTERNET BANKACILIĞI İLE İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİ (Bankanın Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almadığı - Davacının İzni ve Rızası Dışında Kötü Niyetli Kişilerce Çekilen Bu Paranın Davalı Bankadan Tahsil Edileceği)

* BANKANIN İNTERNET BANKACILIĞINDAN DOĞAN ZARARDAN SORUMLULUĞU (Yeterli Teknolojik Alt Yapıya Sahip Olmasına Rağmen Gerekli Önlemleri Almadığı/Yatırılan Paranın Mülkiyet Hakkına Sahip Olan Bankanın Hasara Katlanacağı - Zararın Davacı Kusuru İle Gerçekleştiği İspatlanamadığı)

* TEKNOLOJİK ALT YAPIYA SAHİP OLAN BANKA (İnternet Bankacılığı İle Hesaptan Kötü Niyetli Kişilerce Davacının İzni ve Rızası Dışında Çekilen Paranın Bankadan Tahsili Talebinin Kabulünün Yerinde Olduğu - Gerekli Önlemleri Almayan Bankanın Kusurlu Olduğu)

818/m.472

ÖZET : Davacı vekili, müvekkilinin bilgisi ve onayı dışında, davalı bankadaki hesabından internet bankacılığı ile para çekildiğini, davalı bankanın zararı karşılamayı kabul etmediğini ve kusurlu olduğunu ileri sürerek, paranın yasal faizi ile birlikte ödenmesini talep etmiştir. Bozmaya uyularak yapılan yargılamayı ve bozma öncesi alınan ve benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacıya ait hesaplara kötü niyetli kişilerce erişilerek davacının izni ve rızası dışında işlemler gerçekleştirildiği, yeterli teknolojik alt yapıya sahip olmasına rağmen gerekli önlemleri almayan davalının kusurlu olduğu, yatırılan paranın mülkiyet hakkına sahip olan bankanın meydana gelen hasara da katlanması gerektiği, işlemin davacının kusuru ile gerçekleştirildiğinin davalı tarafça ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 12/06/2012 tarih ve 2012/145-2012/419 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin bilgisi ve onayı dışında, davalı bankadaki hesabından internet bankacılığı ile 4.350 TL çekildiğini, davalı bankanın zararı karşılamayı kabul etmediğini, davalının kusurlu olduğunu ileri sürerek 4.350 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak müvekkiline ödenmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davası olup müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, internet bankacılığı sisteminde her türlü önlemi alan müvekkilinin kusuru bulunmadığını ve davacının kendi kusurundan doğan zararı talep etmesinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamayı ve bozma öncesi alınan ve benimsenen 28.09.2009 tarihli bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacıya ait hesaplara kötü niyetli kişilerce erişilerek davacının izni ve rızası dışında işlemler gerçekleştirildiği, yeterli teknolojik alt yapıya sahip olmasına rağmen gerekli önlemleri almayan davalının kusurlu olduğu, B.K.’nun 472. maddesi gereğince yatırılan paranın mülkiyet hakkına sahip olan bankanın meydana gelen hasara da katlanması gerektiği, işlemin davacının kusuru ile gerçekleştirildiğinin davalı tarafça ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03.04.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Dava, davacının şifresinin üçüncü kişilerce kullanılmak suretiyle davalı banka şubesinde mevcut hesabından yapılan havale yoluyla gerçekleşen zararın davalı bankadan tahsiline yöneliktir.

Mahkemece dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemeleri sonucunda, zarara yol açan eylemlerin bizzat davacının bilgisayarından elde olunan ve saklamakla yükümlü olduğu kişisel bilgileri kullanılmak suretiyle gerçekleştirildiği, davacının kişisel bilgilerinin bankanın sisteminden ele geçirilmiş olmadığı anlaşılmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede davacının kişisel bilgilerini korumak, üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek konusunda taahhütte bulunduğu açıktır. Bu durumda, davacının kişisel bilgilerinin başkalarınca öğrenilmesinde ve ortaya çıkan zararlı sonuçta kusurlu olduğunun kabulü gerektiği gibi tacir olan davacının, bankanın opsiyonel olarak sunduğu ek güvenlik önlemlerine itibar etmediği ortadadır. Davacının kişisel bilgilerinin suç teşkil eden bir eylemle elde edilmiş olması sonuca etkili olmayıp ortaya çıkan zararlı sonuçta davacı kişisel bilgilerini saklamakta yeterli özeni göstermemesi nedeniyle, davalı banka ise kusurlu da olsa bilgisayar güvenliğini sağlamakta yetersiz kalan mudilerinin olabileceği gerçeğinden hareketle, kullanıcılar için ek güvenlik önlemlerini zorunlu kılmamış olmaktan ötürü kusurlu sayılmalıdır. Nitekim mahkemece itibar edilmeyen raporlardan birinde bu hususa işaret olunmuştur. Bu durumda, tarafların söz konusu kusur durumunun oransal olarak karar yerinde tartışılıp sonucuna göre davacının davalıdan talep edebileceği meblağın belirlenmesi gerekirken, davanın tümüyle kabulüne karar verilmiş olması yerinde olmamıştır. Bu nedenlerle Dairemiz çoğunluğunun kararın onanmasına ilişen görüşüne katılamıyorum.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube