Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ,MENFİ TESPİT DAVASI,AİLE MAHKEMESİ

 

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2013/4073
KARAR NO. 2013/5191
KARAR TARİHİ. 27.3.2013


> MENFİ TESPİT DAVASI ( Borç Aile Hukukundan Doğduğuna Göre Açılan Davanın Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )

> AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN BORÇ ( Menfi Tespit Davası – Borç Aile Hukukundan Doğduğuna Göre Açılan Davanın Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )

> NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Menfi Tespit Davası – Borç Aile Hukukundan Doğduğuna Göre Açılan Davanın Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )

4721/m.175

4787/m.4

ÖZET : Dava, menfi tesit davasıdır. Davada; borcun “Aile Hukukuna” ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Borç, Aile Hukukundan ( nafaka yükümlülüğünden ) doğduğuna göre, açılan bu davanın Aile Mahkemesinde bakılması gerekmektedir.

DAVA : Dava dilekçesinde 1.000 TL borçlu olmadığının tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesi ile; taraflar arasında görülen boşanma davasında davacı lehine aylık 300 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiğini, ancak davalı kocanın 23.10.2008 tarihinde açtığı davada nafakanın dava tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verildiğini ( 11.02.2010 tarihinde ), bunun üzerine davalının karar tarihine kadar ödediği nafakaların tahsili için takip başlattığını ileri sürerek; davacının, davalıya borçlu olmadığının tespitini talep etmiştir.


Davalı vekili, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Aile Mahkemelerinin Kuruluşuna Dair Kanunun 4.maddesi uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun üGörev ve Yargılama Usulleri üçüncü kısmı ( vesayet ) hariç olmak üzere ikinci kitabı ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler, Aile Mahkemesinde görülür.

İİK’ nun 72.maddesi uyarınca açılan menfi tespit davaları genel hükümlere tabi olup, İcra İflas Kanununda göreve ilişkin özel bir hüküm öngörülmemiştir.

Davada; borcun Türk Medeni Kanununun 175 ve devamı maddelerinden kaynaklandığı, dolayısıyla “Aile Hukukuna” ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Borç, Aile Hukukundan ( nafaka yükümlülüğünden ) doğduğuna göre, açılan bu davanın 4787 sayılı yasanın 4.maddesi gereğince, Aile Mahkemesinde bakılması gerekmektedir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube