Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(i) İDARE MAHKEMESİ KARARININ İÇERİĞİ

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2007/3907

K. 2008/1074

T. 19.2.2008

• KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ( Ayrıca Kınama ve Uyarma Cezalarının ve İkramiye Talimat Namesinin Uygulanmasına ve İdarece Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Tahsiline İlişkin İşlemin İptali de Talep Edildiği - Tüm Talepler Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )

• ZARARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Yanında Kınama ve Uyarma Cezalarının ve İkramiye Talimatnamesinin Uygulanmasına ve İdarece Uğranıldığı Öne Sürülen Zararın Tahsili - Tüm Talepler Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )

657/m.12,14

ÖZET : Davacı tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının yanında, kınama ve uyarma cezalarının ve ikramiye talimat namesinin uygulanmasına ve İdarece uğranıldığı öne sürülen zararın tahsiline ilişkin işlemin iptali de talep edildiğinden, mahkemece bu talepler hakkında hüküm kurulmamasında, hukuki isabet görülmediği hakkında.

İstemin Özeti : Bursa 2. İdare Mahkemesince verilen 15.3.2007 günlü, E:2006/1784, K:2007/419 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Müjgan Karyağdı

Düşüncesi Eksik incelemeye dayalı kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay savcısı: Nazmiye Kılıç

Düşüncesi : İdare ve vergi Mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, davalı idare bünyesinde genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken kınama, uyarma, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması, ikramiye talimatnamesinin 14. maddesinin uygulanması ve zararın tahsiline ilişkin 29.3.2006 günlü ve 2874 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Bursa 2. İdare Mahkemesinin 15.3.2007 günlü, E:2006/1784, K:2007/419 sayılı kararıyla; davacının Personel Yönetmeliği`nin 103/b ve 1 maddelerine istinaden 2 kez kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ve ikramiye talimatnamesinin 12. maddesinin uygulanmasına karar verildiği ve davanın bu karara karşı açıldığının anlaşıldığı, davacının komisyon tarafından herhangi bir karar alınmamasına rağmen karar alınmış gibi kiralama yapıldığının yazılmasına sebep olduğu ve yapılan açık ihalede geçici teminat olarak Kamu ihale Kanunu hükümlerine aykırı biçimde borç senedi alınmasına İhale Komisyonu Başkanı sıfatıyla olur verdiği gözönüne alındığında davacının mevzuatın öngördüğü görev ve emirleri gereği gibi yerine getirmediğinin sabit olduğu ayrıca bir otel adına fatura edilen tabanlı yolluğun Edremit Polimetal Sondaj Kanıp Şefliğinin işyeri kira bedelinden ödenmesine ve Bölge Müdürlüğünde kullanılmasına neden olduğu, ihale Komisyonu Başkanı olmasına rağmen resmi olarak kiralanan otel yerine başka otelde kalmak suretiyle hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsacak eylemlerde bulunduğunun anlaşılması karşısında bu fiilleri nedeniyle ceza tayini yoluna gidilmesinde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, üzerine atılı iddiaların gerçek dışı olduğunu, usulüne uygun savunma alınmadığını, Personel Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin 657 sayılı Yasaya ve genel yönetmeliğe aykırı olduğunu öne sürmekte ,ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dava dilekçesinde davacı, disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 29.3.2006 günü ve 2874 sayılı işlemi dava konusu etmiş olup, sözkonusu işlemde davacının 2 kez kınama, 1 kez uyarma, 2 kez kademe ilerlemesinin durdurulması ve ikramiye talimatnamesinin 12. maddesinin uygulanması ve ayrıca idarece uğranıldığı öne sürülen zararın tahsili öngörülmüştür. öte yandan davacı, sözkonusu tüm disiplin cezalarına karşı iddialarını dava dilekçesinde ileri sürmüş ve hukuka aykırılıkları nedeniyle iptalini istemiştir.

Ancak, İdare Mahkemesince davacının 2 kez kınama, 1 kez uyarma cezasıyla cezalandırılmasına neden olan eylemleri tartışılmamış ve sözkonusu disiplin cezaları için de hüküm kurulmamıştır. öte yandan davacı ikramiye talimatnamesinin 14. maddesinin ( doğrusu 12. madde olup, Mahkemece de, 12. madde olarak belirtilmiştir )uygulanmasına ve idarece uğranıldığı öne sürülen zararın tahsiline ilişkin işlemin de iptalini istediği halde İdare Mahkemesince bu konularda da hüküm kurulmadığı görülmüştür.

Tüm bu hususlar gözetilmeden eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Bursa 2. İdare Mahkemesince verilen 15.3.2007 günlü, E:2006/1784, K:2007/419 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 19.02.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube