Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOŞANMA DAVASI ( Davalının Cevap Dilekçesi ile Maddi Tazminat Talebinde Bulunduğu - Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15723

K. 2013/2679

T. 31.1.2013

• BOŞANMA DAVASI ( Davalının Cevap Dilekçesi ile Maddi Tazminat Talebinde Bulunduğu - Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• CEVAP DİLEKÇESİ ( Boşanma Davası - Davalının Cevap Dilekçesi ile Maddi Tazminat Talebinde Bulunduğu/Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği )

• MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Boşanma Davası - Davalının Cevap Dilekçesi ile Maddi Tazminat Talebinde Bulunduğu/Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Boşanma Davası - Davalının Cevap Dilekçesi ile Maddi Tazminat Talebinde Bulunduğu/Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )

4721/m.174

6100/m.26

ÖZET : Boşanma davasında; davalı cevap dilekçesi ile maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalının bu talebi ile ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı ( koca ) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalının, davacı adına kayıtlı evin 1/2 hissesi ve eşlerin ortak birikimleriyle oluştuğu iddia edilen 20.000 TL`nin yarısının kendisine verilmesi yönündeki talebi ile ilgili harç yatırılarak usulüne uygun açılan bir davası veya karşı davasının bulunmadığının anlaşılmasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı cevap dilekçesi ile Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi uyarınca maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalının bu talebi ile ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi yanlış olmuştur ( HMK md. 26 ).

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube