Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Menfaat Çatışması Olan Sanıklar Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2008/9961

K. 2010/1250

T. 2.3.2010

• MENFAAT ÇATIŞMASI OLAN SANIKLAR ( Her İki Sanığın da Aynı Müdafii İle Temsil Ettirilerek Kamu Davasının Yürütülüp Sonuçlandırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• MÜDAFİ TAYİNİ ( Sanıkların Aralarında Menfaat Çatışması Olduğu Anlaşıldığı Halde Her İki Sanığın da Aynı Müdafii İle Temsil Ettirilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( İddianamenin Tebliği ile Duruşma Günü Arasında Bir Haftalık Süre Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Aksi Halde Savunma Hakkının Kısıtlanacağı )

• İDDİANAMENİN TEBLİĞİ İLE DURUŞMA GÜNÜ ARASINDAKİ SÜRE ( Bir Haftalık Süre Bulunmasının Zorunlu Olduğu/Aksi Halde Savunma Hakkının Kısıtlanacağı - Adam Öldürmeye Teşebbüs )

• SAVUNMA HAKKI ( İddianamenin Okunmasından Sonra Sanığa Duruşmaya Ara Verilmesini İsteme Hakkı Olduğunun Hatırlatılması Gerektiği/Aksi Halde Savunma Hakkının Kısıtlanacağı - Adam Öldürmeye Teşebbüs )

• DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ ( Adam Öldürmeye Teşebbüs - İddianamenin Tebliği ile Duruşma Günü Arasında Bir Haftalık Süre Bulunmasının Zorunlu Olduğu )

1136/m.38/b

5271/m. 152, 176, 190

ÖZET : Sanıkların aralarında menfaat çatışması olduğu anlaşıldığı halde, her iki sanığın da aynı müdafii ile temsil ettirilerek kamu davasının yürütülüp sonuçlandırılması yasaya aykırıdır.

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan açılan kamu davasında, iddianamenin tebliğinden itibaren bir haftalık yasal süre geçmeden duruşma yapılmıştır. Bu durumda iddianamenin okunmasından sonra sanığa, duruşmaya ara verilmesini isteme hakkı olduğu hatırlatılmalıdır. Aksi halde savunma hakkı kısıtlanmış olur.

DAVA : Fatma`yı taammüden öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Zeki ile İdris`in yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine ilişkin ( DİYARBAKIR )İkinci Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 07/04/2008 gün ve 469/165 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş, sanık Zeki müdafii duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile dairemize gönderilmekle; sanık Zeki hakkında duruşmalı, sanık İdris`in temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1- Kardeş olan sanıklardan İdris`in, soruşturma aşamasında maktuleyi abisi sanık Zeki`nin azmettirmesi sonucu öldürdüğünü, sanık Zeki ise kardeşini azmettirmediği yönündeki savunmalarına karşın, kovuşturma aşamasında, sanık İdris müsnet suçu tek başına işlediğini, sanık Zeki de müsnet suçu işlemediğini, kardeşinin maktuleyi öldürdüğünü beyan etmesi karşısında, sanıkların aralarında menfaat çatışması olduğu anlaşıldığı halde, her iki sanığın da aynı müdafii ile temsil ettirilerek kamu davasının yürütülüp sonuçlandırılması suretiyle, CMK`nun 152 ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu`nun 38/b maddelerine muhalefet edilmesi,

2- Tutuklu sanık Zeki`ye iddianamenin 16.01.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve bir haftalık süre geçmeden 19.01.2007 tarihli duruşmada, huzurda iddianamenin okunmasından sonra duruşmaya ara verilmesini istemeye hakkı bulunduğu hatırlatılmadan savunma hakkının kısıtlanması suretiyle, CMK`nun 176, 190/2. maddelerine aykırı davranılması,

3- Sanıklar hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açıldıktan sonra mağdurenin 31.12 2006 tarihinde öldüğü, iddianamede öldürme suçuna ilişkin unsurlardan bahsedilmediği anlaşılmakla, mahkemece usulünce ek iddianame düzenlettirilerek, sanıklara atfedilen eylem ve suçların açıkça belirlenip, sevk maddelerinin ayrı ayrı gösterilmesi sağlandıktan sonra hüküm kurulması gerekirken, 5271 sayılı CMK`nun 170/3 ve diğer maddelerinde belirtilen yasal unsurları içermeyen iddianameye dayanılarak hüküm kurulması;

SONUÇ : Usule aykırı olup, sanık İdris ve Zeki müdafiinin sanık Zeki yönünden duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesindeki temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re`sen de incelemeye tabi hükümlerin sair cihetleri incelenmeksizin, öncelikle bu nedenle, tebliğnamedeki düşünce gibi CMUK`nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 02.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube