Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İSTİHKAK DAVASI,ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA

 

T.C
YARGITAY
21.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2003/10954
KARAR NO:2004/1663
KARAR TARİHİ: 26.02.2004


>ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA AMACI ( Borçlu Şirket İle Üçüncü Kişi Konumundaki Şirketin Tescil Adresleri Sorumlu Ortakları ve Faaliyet Konularının Aynı Olması Karşısında Şirketler Arasında Organik Bağın Bulunması Nedeniyle - İstihkak Davası )

>KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ NEDENİYLE HACİZ UYGULAMASI ( Şirketler Arasında Organik Bağın Bulunduğu ve İstihkak Davasının Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Olduğu - Davanın Reddi Gereği )

>İSTİHKAK DAVASI ( Borçlu Şirket İle Üçüncü Kişi Konumundaki Şirketin Tescil Adresleri Sorumlu Ortakları ve Faaliyet Konularının Aynı Olması Karşısında Şirketler Arasında Organik Bağın Bulunması Nedeniyle Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacı Olduğu - Reddi Gereği )

>ŞİRKETLER ARASINDAKİ ORGANİK İLİŞKİ ( Borçlu Şirket İle Üçüncü Kişi Konumundaki Şirketin Tescil Adresleri Sorumlu Ortakları ve Faaliyet Konularının Aynı Olması/Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacı Olduğu - İstihkak Davası )ÖZET :
Genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan borç nedeniyle, borçlu şirketin kredi sözleşmesi adresiyle aynı olan ödeme emrinin tebliğ edildiği adreste uygulanan haciz nedeniyle üçüncü kişi konumundaki şirket tarafından açılan istihkak davasında, borçlu şirket ile üçüncü kişi konumundaki şirketin tescil adresleri, sorumlu ortakları ve faaliyet konularının aynı olması karşısında, şirketler arasında organik bağın bulunduğu ve istihkak davasının alacaklıdan mal kaçırma amacına yönelik olduğu sonucuna varılmalı, davanın reddine karar verilmelidir.


DAVA :
Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı ( alacaklı ) vekili tarafından duruşmalı olarak istenmiş, mercice, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi H.Pat tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme ilişkin dava, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR :
Uyuşmazlık, 3. kişinin İİK`nın 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir.
Borcun kaynağı toplam 2.462.993.222.369 TL. tutarındaki Genel Kredi Sözleşmesidir. Borçlu şirkete ait kredi sözleşme adresi ile ödeme emri tebliğ adresinin 3. kişi davacı şirketin tescil adresi olduğu açıktır. Haciz, 15.2.2000 tarihinde fabrika müdürü K.B. huzurunda yapılmıştır. K.B., ekli sicil kayıtlarına göre ( Borçlu ) şirketin fabrika müdürü olup B. grubu imzaya da yetkili olduğu ortadadır. Yine ( borçlu ) şirket ortağı ve müdürü olan C.F.Y.`nin 3. kişi şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak ortak olduğu da sicil kayıtları ile sabittir. Her iki şirketin tescil adresleri, sorumlu ortakları ve faaliyet konuları aynı olmakla şirketler arasında organik bağın bulunduğu, istihkak davasının alacaklıdan mal kaçırma amacını içerdiği açıktır. Ayrıca, borç doğumundan sonraki tarihe ait ve her zaman düzenlenmesi olanaklı fatura ile alacaklının haklarını etkilemeyen adi nitelikteki kira sözleşmesi de mülkiyeti ispata yeterli belgelerden olmadığı gerçeği karşısında davanın reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Kabule göre de; 22.12.1999 tarihinde T.C. Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen S. A.Ş.`nin 4389 sayılı Bankalar Kanunu`nun 4491 sayılı Kanunla değişik 14/5-c maddesi hükmü uyarınca harçtan bağışık olduğu gözönünde tutulmaksızın bakiye karar ve ilam harcından sorumlu tutulması da yerinde değildir.

O halde, davalı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube