Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞÇİYE SÖZLÜ UYARIDA BULUNURKEN KÜFÜR VE HAKARET ETMEK

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7314

K. 2012/14260

T. 25.04.2012

* İŞÇİYE SÖZLÜ UYARIDA BULUNURKEN KÜFÜR VE HAKARET ETMEK (İşçinin Yasal 6 Günlük Süre İçerisinde İş Akdini İşyerine Gelmemek Suretiyle Eylemli Olarak Feshi - Feshin Haklı Olduğu/Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği)

* İŞ AKDİNİN EYLEMLİ FESHİ (İşçiye Yapılan Sözlü Uyarının Küfür ve Hakaretler İçerdiği/Kıdem Tazminatına Hükmedileceği - Feshin Haklı Olduğu/Eylemin Yasal 6 Günlük Süre İçerisinde Gerçekleştirildiği)

* İŞÇİNİN İŞYERİNE GELMEMESİ (İşverence İşçiye Yapılan Sözlü Uyarıda Küfür ve Hakaretler Edilmesi - Eylem Yasal 6 Günlük Süre İçerisinde Gerçekleştiğinden İş Akdinin Haklı Feshi Olarak Nitelendirilip Mahkemece Kıdem Tazminatına Hükmedileceği)

* KIDEM TAZMİNATI (İşçinin Davalı İşverenin Hakareti Üzerine 6 Günlük Yasal Süre İçerisinde İş Akdini İşyerine Gelmemek Şeklinde Eylemli Olarak Feshettiği - Mahkemece Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği/Feshin Haklı Olduğu)

* İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI FESHİ (Yapılan Sözlü Uyarının Küfür ve Hakaretler İçermesi/Yasal 6 Günlük Süre İçerisinde İş Akdini İşyerine Gelmemek Suretiyle Eylemli Olarak Feshi - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği)

4857/m. 24

1475/m. 14

ÖZET : Taraflar arasında, feshin haksız olup olmadığı ve buna bağlı olarak davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanamadığı noktalarında uyuşmazlık vardır.

Dosyadaki belgeler ile tanık beyanlarının inceleme ve değerlendirilmesinde fesih tarihinden önce işverenden davacıya yönelik sözlü bir uyarı yapıldığının her iki tarafın da kabulünde olduğu görülmüştür. Tanık beyanlarına göre de bu uyarı küfür ve hakaretler içermekte olup davacıya yöneliktir.

Davalı işverenin hakareti üzerine davacının 6 günlük yasal süre içerisinde iş akdini işyerine gelmemek şeklinde eylemli olarak feshettiği, feshin haklı olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle mahkemece kıdem tazminatının kabulü gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatları ile genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, 31.07.2007 tarihinde iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, işe girmesinde referans olan şahıs ile davalının arasında sorunlar çıkınca kendisine karşı olumsuz tutum ve tavır sergilendiğini, işverenin kendisini gördüğü her yerde hakaret ve küfür ettiğini, fesih günü de işverence hakaret edilerek işten kovulduğunu ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının devamsızlık yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında, feshin haksız olup olmadığı ve buna bağlı olarak davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanamadığı noktalarında uyuşmazlık vardır.

Somut olayda, davacı işçi işveren tarafından küfür ve hakarete maruz kaldığını ve iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemece davacının hizmet akdini kendisinin feshettiği yönünde bir iddiası olmadığı, bu olaydan sonra da 10 gün kadar çalışmasına devam ettiği, davacının iddialarını kanıtlayamadığı, tutanaklar ve tanık beyanlarına göre davacının izinsiz ve mazeretsiz işe gelmediği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile tanık beyanlarının inceleme ve değerlendirilmesinde fesih tarihinden önce işverenden davacıya yönelik sözlü bir uyarı yapıldığının her iki tarafın da kabulünde olduğu görülmüştür. Zira iş müfettişliği raporunda, işveren vekili, 2007 yılı Temmuz ayında ortaklardan birinin işçilere iş başı yapmaları için kızdığını beyan etmiştir.Tanık beyanlarına göre de bu uyarı küfür ve hakaretler içermekte olup davacıya yöneliktir. Davacı tanığı H. Ç.`nın beyanına göre bu olay 24.07.2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Davacı bu olay üzerine çalışmasını 31.07.2007 tarihine kadar sürdürmüştür.

Sonuç olarak davalı işverenin hakareti üzerine davacının 6 günlük yasal süre içerisinde iş akdini işyerine gelmemek şeklinde eylemli olarak feshettiği, feshin haklı olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle mahkemece kıdem tazminatının kabulü gerekirken reddi hatalıdır.

F) Sonuç:

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube