Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KAMBİYO SENETLERDE İCRA TAKİBİ,TARİH VE MİKTARDA DÜZELTME

 

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2013-11063
KARAR NO:2013-19889
KARAR TARİHİ:28.05.2013
>KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ

>KEŞİDE TARİHİ VE MİKTAR KISMINDA DÜZELTME.

>KAMBİYO VASFI.


6100 sayılı HMK 207.madde, 266.madde, 297/1-e maddesiÖZET: Senetteki çıkıntı, kazıntı ve silintinin keşideci tarafından onanması halide geçerli olacağı, öte yandan çekin keşide tarihinde ve miktar kısmında tahrifat yapılmış olmasının tek başına takibin iptali nedeni olmayacağı, senedin tahrifatsız haline göre kambiyo vasfında olup olmadığı belirlenerek sonuca gidilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Takip dayanağı çekin incelenmesinde, .. çekin keşide tarihi ve miktar kısmının paraflanarak değiştirildiği görülmektedir.

HMK’nın 207.maddesi uyarınca senetteki çıkıntı, kazıntı ve silintinin keşideci tarafından onanması halinde geçerli olacaktır. Somut olayda takip dayanağı çekin keşide tarihinde ve miktar bölümünde düzeltmeler yapıldığı ve yanında da paraf imzanın bulunduğu görülmektedir.

Buna göre imzaların keşideciye ait olması durumunda yapılan düzeltmeler geçerli olacaktır.

Öte yandan çekin keşide tarihinde ve miktar kısmında tahrifat yapılmış olması tek başına takibin iptali nedeni olmaz. Senedin tahrifatsız haline göre kambiyo vasfında olmadığı belirlenerek sonuca gidilmelidir.

Yine miktar kısmında tahrifat yapıldığının belirlenmesi halinde ise tahrifatsız miktar yönünden alacaklının talep hakkının bulunduğunun kabulü gerekir.

Bu durumda çekin ön yüzünde bulunan imzaların ve paraf imzaların keşide tarihinde yetkili bulunan borçlu şirket yetkilisine ait olup olmadığı yönünde bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmekte olup, Mahkemece hakimlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ile çözümlenmesi mümkün olmadığından, HMK’nın 266.maddesi gereğince çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hususlarda bulunmakla, borçlunun imza itirazı ile ilgili olarak bilirkişi raporu alınıp, çekteki keşideci imzasının ve paraf imzaların borçlu şirket yetkilisine ait olup olmadığı belirlenerek bir karar verilmesi gerekirken; takibe konu çekin keşide tarihi ve bedelinin değiştirilmek suretiyle tahrif edildiğinin açıkça belli olduğu, çek bedelinin de muhatap banka tarafından bu gerekçeyle ödenmediğinden bahisle itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan HMK’nın 297.maddesinin (1.) fıkrasının (e) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK’nın 428.maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ) ilam tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.05.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube