Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C

KOZAN

-GEREKÇELİ KARAR-

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

E : 2012/67 Esas

K : 2012/86

HAKİM : MUHARREM YILMAZ 41924

KATİP : VELİ DAĞLI 127832

DAVACI : TEDAŞ – Kozan

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : ...

DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı

DAVA TARİHİ : 24/02/2012

KARAR TARİHİ : 06/03/2012

KARAR YAZMA TARİHİ : 06/03/2012

Mahkememizde görülmekte olan tüketicinin hakem kuruluna itirazı davasının dosya üzerinde yapılan incelenmesinde basit yargılama usulüne tabi olan bu davada HMK’nın 114.Maddesinde sayılan dava şartlarının bulunduğu, Türk Mahkemelerinin yargı yetkisinin mevcut olduğu, yargı yolunun caiz olduğu mahkememizin görevli olduğu kesin yetki kuralına uyulduğu, tarafların dava ve taraf ehliyetine sahip oldukları, davacı vekilinin dosyada vekaletnamesinin bulunduğu, davaya vekil ehliyetinin mevcut olduğu, gider avansının yatırılmış olduğu, dava açmakta hukuki yararın bulunduğu, aynı konuda açılmış derdest davasının bulunmadığı aynı konuda daha önce açılmış ve kesin hükme bağlanmış bir dosyanın bulunmadığı anlaşılmakla; HMK’nın 320.Maddesi gereğince ön inceleme dosya üzerinden yapılarak, uyuşmazlığın vekile tebliğat çıkarılması zorunluluğunun bulunmadığına ilişkin olduğu görüldü. IIK’un 18/3 Maddeside dikkate alınara tahkikat duruşması açılmasına gerek olmadığına karar verilerek;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalının başvurusu üzerine Kozan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, iptal davamıza konu 14.02.2012 tarih ve 2012/30 karar numaralı kararı verdiğini, verilen kararın hukuka aykırı bir karar olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini, faturada yer alan kayıp kaçak tahakkuku, elektrik piyasası perakende satış hizmet geliri ile perakende satış enerji satış fiyatlarının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirildiğini, EPDK kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olduğunu, elektrik piyasası perakende satış hizmet geliri ile perakende enerji satış fiyatlarının düzenlenmesi hakkında tebliğ EPDK tarafından düzenlenerek resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, kayıp kaçak tahakkuku bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak faturalara yansıtıldığını bu nedenle resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ uyarınca yapılan işlemlerin yasal bir işlem olduğunu, tebliği hükümleri hakkında karar vermeye görevli ve yetkili yargı mercinin idari yargı olduğunu, tüketici hakem heyeti idari yargının görev alanında olan bir konuda karar verdiğini bu nedenle öncelikle Kozan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin ve Adli Yargı Mercilerinin Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan tebliğ hükmünün uygulanmasını engelleyici bir karar vermeye yetki ve görevli olmadığını, tüketici hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Kozan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin 14.02.2012 tarih, 2012/30 kararı ve ekindeki tüm belgeler celp edilerek incelenmiştir.

Dava Tüketici Hakem Kurulu Kararına itiraza ilişkindir.

Tüm dosya münderacatından, dosyada mevcut davalı M.Y.’a ait elektrik faturası incelendiğinde K/K Bedeli 63,73- TL, Per.Sat.Hiz.Bd. 8,61 TL, PSH (Say.Oku.) Bedeli 2,46 TL ile sis. Kul.bedeli 17,22 TL, dağıtım bedeli 60,83 TL, sözleşme gücü 7,20 TL, enerji fonu 3,30 TL, TRT Payı 6,60 TL, elektrik tüketim vergisi 3,30 TL, KDV 87,77 TL bedeller toplamı 577,40 TL fatura kesildiği görülmüştür.

Buna göre Kozan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının kararı yerinde görülmüştür. Tüketici Hakem Heyeti kararında belirtildiği gibi, faturada yer alan kayıp kaçak bedellerinin, kaçak elektrik kullanmayan tüketiciye yansıtılması veya dava dilekçesinde yer alan gerekçeye göre enerji nakli sırasında meydana gelen kaybın tüketiciden tahsil edilmesi açıkça hakkaniyete aykırı olup temel tüketici haklarını ihlal niteliğinde görüldüğünden, tüketicinin kullanımı dışındaki bu ücretlerin tüketiciye ödettirilmesi kabul edilemeyeceğinden davacı tarafından açılan davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1.Davanın REDDİNDE,

2.Davacı kurum tarafından yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasınıa,

3.Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

4.Davacı tarafından yatırılan 120.00 TL yargılama avasından kararın kesinleşmesi için yapılacak Masraflar çıktıktan sonra kalan kısmını, karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

Dair tarafların yokluğunda 4077 SAYILI KANUNUN 22/5 MADDESİ GEREĞİNCE KESİN OLARAK, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 06.03.2012

KAYIP KAÇAK ELEKTRİK BEDEL
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube