Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KUSUR ( Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı/Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Vekalet Ücreti Takdir Edildiği - Koca Tarafından Açılmış Dava Kabul Edildiği Halde Koca Kusurlu Olduğundan Kadın Lehine de Takdir Edilemeyeceği

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13700

K. 2013/829

T. 17.1.2013

• BOŞANMA DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ ( Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Takdir Edildiği/Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı - Koca Tarafından Açılmış Dava Kabul Edildiği Halde Koca Kusurlu Olduğundan Kadın Lehine de Takdir Edilemeyeceği )

• VEKALET ÜCRETİ ( Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Takdir Edildiği - Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı/Koca Tarafından Açılan Boşanma Davası Kabul Edildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Lehine Takdiri Gerektiği )

• KUSUR ( Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı/Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Vekalet Ücreti Takdir Edildiği - Koca Tarafından Açılmış Dava Kabul Edildiği Halde Koca Kusurlu Olduğundan Kadın Lehine de Takdir Edilemeyeceği )

4721/m. 166

1136/m. 169

ÖZET : Boşanma davalarında vekalet ücreti, boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Tarafların boşanmadaki kusur dağılımı, vekalet ücretine esas alınamaz. Koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası kabul edildiğine göre; kendisini vekille temsil ettirdiğinden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir. Kocanın kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek davalı-davacı kadın lehine boşanma davası yönünden de vekalet ücreti takdiri doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı ( koca ) tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar, tazminat, vekalet ücreti ve tedbir nafakası davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle eşindeki cilt hastalığı nedeniyle eşinden tiksindiğini söyleyerek cinsel ilişkiye yanaşmayan ve eşini baba evine göndermek suretiyle birlikte yaşamaktan kaçınan davacı-davalı kocanın, birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre; davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizir.

2- Boşanma davalarında vekalet ücreti, boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Tarafların boşanmadaki kusur dağılımı, vekalet ücretine esas alınamaz. Davacı-davalı koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası kabul edildiğine göre; kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekirken, davacı-davalı kocanın kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek davalı-davacı kadın lehine boşanma davası yönünden de vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 17.01.2013 tarihinde karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube