Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira İlişkisi Daha Eski İse Yazılı Sözleşmenin Yeni Bir Sözleşme Olarak Kabulü İçin Aylık Kiranın Dönemin Olağan Rayicine Uygun Olduğu Saptanmış Olması Gereği - Kira Tespit Talebi )

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/185

K. 2006/1649

T. 6.2.2006

• KİRA TESPİTİ ( Kira İlişkisi Daha Eski İse Yazılı Sözleşmenin Yeni Bir Sözleşme Olarak Kabulü İçin Aylık Kiranın Dönemin Olağan Rayicine Uygun Olduğu Saptanmış Olması Gereği )

• YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira İlişkisi Daha Eski İse Yazılı Sözleşmenin Yeni Bir Sözleşme Olarak Kabulü İçin Aylık Kiranın Dönemin Olağan Rayicine Uygun Olduğu Saptanmış Olması Gereği - Kira Tespit Talebi )

• YENİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira İlişkisi Daha Eski İse Yazılı Sözleşmenin Yeni Bir Sözleşme Olarak Kabulü İçin Aylık Kiranın Dönemin Olağan Rayicine Uygun Olduğu Saptanmış Olması Gereği - Kira Tespit Talebi )

18.11.1964 Tarih ve 2/4 Sayılı YİBK

ÖZET : Kira tespit davasında, davalının 14 yıldır kiracı olduğu iddia edilmiştir. Bu durumda taraflar arasında düzenlenen yeni tarihli sözleşmenin eski sözleşmenin devamı mahiyetinde olup olmadığının araştırılması gerekir. Taraflar arasındaki yazılı sözleşmenin yeni bir kira sözleşmesi olarak kabulü için kira sözleşmesinde belirlenen kiranın o dönemin olağan rayicine uygun olduğunun bilirkişi tarafından tespit edilmesi gerekir. Kira olağan rayice uygun ise arka arkaya üç yıl endeks rakamı uygulanmalıdır; aksi halde hak ve nesafete göre kira tespit edilmelidir.

DAVA : Dava dilekçesinde kira parasının 01.03.2005 gününden başlayarak aylık 3000.- YTL olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile aylık kira parasının 1.337.62. YTL olarak tespiti cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, 01.03.2005 tarihinden geçerli aylık kira parasının 3000.- YTL olarak tespiti istenilmiş, mahkemece endeks uygulanmak suretiyle aylık kira parası ( 1.337.62.-YTL olarak )saptanmıştır.

Dosyaya ibraz edilen kira sözleşmesi 01.03.2002 başlangıç tarihli ve bir yıl sürelidir. Ancak, davalı; ihtarnameye verdiği cevapta, kiranın 2001 yılında 420.000.000.- Lira olduğunu belirtmiştir. Davacı vekili de temyiz dilekçesinde, davalının 14 yıldır kiracı olduğunu iddia etmektedir. Bu durumda taraflar arasında düzenlenen 01.03.2002 tarihli sözleşmenin eski sözleşmenin devamı mahiyetinde bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir.

Hükme esas alınan kira sözleşmesinin yeni bir sözleşme olarak kabul edilebilmesi için, kira sözleşmesinde belirlenen aylık kira parasının o dönemin olağan rayicine uygun olduğunun bilirkişi heyetince araştırılıp saptanması gerekir. Mahkemece böyle bir belirleme yapılmadan hüküm oluşturulmuştur.

O halde mahkemece yapılacak iş; ibraz edilen 01.03.2002 başlangıç tarihli sözleşmedeki aylık kira parasının ( 700.000.000.- TL )o dönemin olağan rayicine uygun olup olmadığını araştırmak, olağan rayice uygun olduğu saptanırsa; sözleşmenin yenilendiği ve yeni bir sözleşme olduğunun kabulü ile sözleşmeden itibaren üç yıl geçmediği de gözetilerek şimdiki gibi endeks uygulamak suretiyle aylık kira parasını saptamak, aksi takdirde; eski kiracılık nazara alınarak, 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı`na göre yeni dönem kira parasını hak ve nesafete göre belirlemekten ibaret olmalıdır.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK`nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.02.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube