Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DANIŞTAYIN İNCELEMESİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN KONULAR


T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

E. 2012/11279

K. 2013/174

T. 23.1.2013

• MÜDÜR YARDIMCISININ AYNI İLDE İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLARAK ATANMASI ( Hakkında Başlatılan Soruşturma Neticesinde/Müdür Yardımcılığını İkinci Görevi Olarak Yürüttüğü - Uyuşmazlığın Danıştay`da İncelenemeyeceği )

• İKİNCİ GÖREV OLARAK YÜRÜTÜLEN MÜDÜR YARDIMCILIĞI ( Hakkında Başlatılan Soruşturma Neticesinde Müdür Yardımcısının Aynı İlde İlkokula Öğretmen Olarak Atandığı - Uyuşmazlığın Danıştay`da İnceleneceği )

• DANIŞTAYIN İNCELEMESİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN KONULAR ( Hakkında Başlatılan Soruşturma Neticesinde Müdür Yardımcısının Aynı İlde İlkokula Öğretmen Olarak Atandığı - Davacının Müdür Yardımcılığını İkinci Görev Olarak Yürüttüğünün Gözetileceği )

• HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN MÜDÜR YARDIMCISI ( Aynı İlde İlkokula Öğretmen Olarak Atandığı/Müdür Yardımcılığını İkinci Görevi Olarak Yürüttüğü - Uyuşmazlığın Danıştay`da İncelenemeyeceği )

2577/m.45

ÖZET : İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı olan davacının, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, ikinci görev olarak yürüttüğü yöneticilik görevinin üzerinden alınarak aynı il, İlköğretim Okulu Öğretmenliğine atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, İdare Mahkemesi`nce verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmiş ise de; davacının kadro unvanının korunduğu ve müdür yardımcılığı görevinin ikinci görev olarak yürütüldüğü dikkate alındığında, işlemin konusu ve işlemi tesis eden yetkili makam bakımından, uyuşmazlığın, temyizen Danıştay`da incelenmesine olanak bulunmamaktadır. Bu husus gözetilmelidir.

İsteğin Özeti : Hatay İdare Mahkemesi`nce verilen 07.08.2012 günlü, E:2011/2075, K:2012/1078 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi`nce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi Murat Aksakal`ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR: 2577 sayılı Kanun`un 6352 sayılı Yasa ile değişik “itiraz” başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasının ( b ) bendinde, idare ve vergi mahkemelerinin; Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilâtındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, ikinci görev, vekaleten atama, görev ve unvan değişikliği içermeyen il içi naklen atama, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden, kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği hükmü düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 88. maddesi ile, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun`un 56. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde, bu Yönetmeliğin, Millî Eğitim Bakanlığı`na bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personeli kapsayacağı belirtilirken, "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde de atamanın, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88. maddesine göre ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi ifade edeceği kurala bağlanmış olup,190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`de ise, eğitim kurumları yöneticilikleri için herhangi bir kadronun tahsis edilmediği görülmekle, Millî Eğitim Bakanlığı`na bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerinin ikinci görev olarak yürütüldüğü açıkça anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Hatay İli, Merkez, ( ... ) İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı olan davacının, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, ikinci görev olarak yürüttüğü yöneticilik görevinin üzerinden alınarak aynı İl, Merkez, ...İlköğretim Okulu Öğretmenliğine atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Hatay İdare Mahkemesi`nce verilen 07.08.2012 günlü, E:2011/2075, K:2012/1078 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmiş ise de; davacının kadro unvanının korunduğu ve müdür yardımcılığı görevinin ikinci görev olarak yürütüldüğü dikkate alındığında, işlemin konusu ve işlemi tesis eden yetkili makam bakımından, uyuşmazlığın, 2577 sayılı Kanun`un 45. maddesinin 1/b fıkrası kapsamında olması nedeniyle, temyizen Danıştay`da incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin görev yönünden reddine ve 2577 sayılı Kanun`un değişik 45/1. maddesi uyarınca dosyanın Adana Bölge İdare Mahkemesi`ne gönderilmesine, 23.01.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY : Uyuşmazlık, disiplin soruşturması neticesinde davacının müdür yardımcılığı görevinin üzerinden alınarak il içinde Ovakent İlköğretim Okulu Öğretmenliğine atanması işleminden kaynaklanmaktadır.

Her ne kadar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 45. maddesinde, valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen ikinci görevden kaynaklanan uyuşmazlıkların temyizen incelenemeyeceği öngörülmüş ise de, eğitim kurumu yöneticiliklerine getirilmede esas alınacak temel ilkelerin başında kariyer ve liyakat, norm kadro esasları ile puan üstünlüğünün gelmesi, diğer taraftan gerek yargı içtihatlarıyla ve gerekse uygulamada müdürlük görevinin ikinci görevden ziyade bir unvan olarak nitelendirilmesi ve bu kendine özgü yapısı nedeniyle müdürlük görevine getirilmede ve bu görevden alınmada atama esaslarının kullanılması karşısında, dava konusu uyuşmazlığın ikinci görevden kaynaklanan bir uyuşmazlık olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin temyizen Danıştay`da incelenmesi gerektiği görüşüyle temyiz isteminin görev yönünden reddi yolundaki çoğunluk kararına katılmıyoruz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube