Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(İ) Ruhsat İptali ve Yıkım Kararı

T.C.

DANIŞTAY

14. DAİRE

E. 2011/9985

K. 2011/272

T. 24.6.2011

• RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN TESİSİN YIKIMI KARARI ( İptali Talebi - Belediye Encümeni Kararında Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı/Kararın Hukuka Uygun Olduğu )

• DAVACININ RUHSATSIZ YAPI İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİ VERİLEN SÜREDE GİDERMEMESİ ( Belediye Encümeninin Yıkıma İlişkin Kararının Yerinde Olduğu )

• BELEDİYE ENCÜMENİNİN RUHSATSIZ YAPININ YIKILMASINA İLİŞKİN KARARI ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedileceği )

• BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE RUHSAT İLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ( Ruhsat Alınması İçin 1 Aylık Süre Verilmesine Karşın Davacının Belgeleri Eklemek Suretiyle Yeniden Ruhsat Başvurusunda Bulunmadığı - Kararın Hukuka Uygun Olduğu/İptal Davasının Reddedilmesi Gereği )

3194/m.22,32, 42

ÖZET : Dava, ruhsatsız olarak kömür depolama ve paketleme tesisi yapıldığından bahisle sözü edilen yapının yıkımına ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır. yapının ruhsatlandırılması istemiyle yapılan başvurunun; dilekçe ekine, yapı ruhsatına esas olacak elektrik, makine tesisat projeleri, harita teknik uygulama sorumluluk belgelerinin sunulmadığı ve kadastral parselin imar planına uygun olarak imar parseline dönüştürülmediği, belirtilen eksikliklerin giderilmesi durumunda ruhsat talebinin yeniden değerlendirileceği görüşü ile reddedildiği, ruhsatsız yapının encümen kararı ile verilen süre içerisinde yıkılmadığı ve ruhsata başlanmadığının tespit edildiği, İdare Mahkemesince yapılan ara kararına verilen cevaptan da; davacının, yer verilen bir aylık süre içerisinde, eksiklikleri gidermek suretiyle yeniden ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve yapıya ilişkin ruhsatın halen alınmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, belediye encümeni kararında ruhsat alınması için 1 aylık süre verilmesine karşın, davacının bir aylık süre içerisinde belirtilen belgeler eklenmek suretiyle ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve belirtilen süre içerisinde yapının ruhsata bağlanmadığı görülmüş olup, dava konusu yıkım işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Davanın reddi gerekir.

İstemin Özeti : Ordu İdare Mahkemesinin 03.06.2010 günlü, E:2009/1240, K:2010/750 sayılı kararının, usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Sinan ÇINAR

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Aylin BAYRAM

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Ordu ili, Ünye ilçesi, Cevizdere köyü, Söğütlüpınar mevkiinde ruhsatsız olarak kömür depolama ve paketleme tesisi yapıldığından bahisle sözü edilen yapının 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 32. maddesi uyarınca yıkımına ilişkin 03.09.2009 günlü, 199 sayılı Ünye Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı şirkete ait uyuşmazlık konusu kömür depolama ve paketleme tesisinin ruhsatsız olduğundan bahisle mühürlenmesi üzerine verilen otuz günlük süre içinde mevzuata uygun hale getirilmediğinden bahisle söz konusu yapının yıkımına karar verilmiş ise de, davacı şirketin anılan yapının mühürlenmesi üzerine tarafına verilen otuz günlük süre içinde davalı idareye başvuruda bulunarak uyuşmazlık konusu yapı için yapı ruhsatı verilmesini talep ettiğinin anlaşılması karşısında, davalı idarece davacının ruhsat başvurusu ve ekinde eksiklik olduğunun tespit edilmesi üzerine bu eksikliklerin giderilmesi için davacı şirkete belirli bir süre verilerek, verilen süre içinde anılan eksikliklerin giderilmemesi durumunda uyuşmazlık konusu yapının yıkımına karar verilmesi gerekirken, davacı şirketin ruhsat başvurusu hakkında nihai bir karar alınmadan ve 3194 sayılı Kanun`nun 32. maddesindeki hukuki süreç izlenilmeden tesis edilen dava konusu yıkım işleminde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu`nun "Ruhsat Alma Şartları" başlıklı 22.maddesinde: "Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik ( ... ) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu ( istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge ), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ( ... ) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun`un 32. maddesinde ise; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Ordu İli, Ünye İlçesi, Cevizdere köyü, Söğütlüpınar mevkiinde davacı şirket tarafından ruhsatsız olarak inşa edilen kömür depolama ve paketleme tesisinin 25.06.2009 günlü yapı tatil tutanağı ile tesbit edildiği, 09.07.2009 günlü, 123 sayılı belediye encümeni kararıyla da, ruhsatsız yapının 1 ay içinde ruhsatlandırmasına, ruhsatlandırılmadığı takdirde yıkılmasına karar verildiği, yapının ruhsatlandırılması istemiyle yapılan başvurunun; dilekçe ekine, yapı ruhsatına esas olacak elektrik, makine tesisat projeleri, harita teknik uygulama sorumluluk belgelerinin sunulmadığı ve kadastral parselin imar planına uygun olarak imar parseline dönüştürülmediği, belirtilen eksikliklerin giderilmesi durumunda ruhsat talebinin yeniden değerlendirileceği görüşü ile reddedildiği, 01.09.2009 tarihli tutanak ile ruhsatsız yapının encümen kararı ile verilen süre içerisinde yıkılmadığı ve ruhsata başlanmadığının tespit edildiği, İdare Mahkemesince yapılan ara kararına verilen cevaptan da; davacının, 3194 sayılı Kanun`un 32. maddesinde yer verilen bir aylık süre içerisinde, eksiklikleri gidermek suretiyle yeniden ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve yapıya ilişkin ruhsatın halen alınmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, belediye encümeni kararında ruhsat alınması için 1 aylık süre verilmesine karşın, davacının bir aylık süre içerisinde 3194 sayılı Kanun`un 22. maddesinde belirtilen belgeler eklenmek suretiyle ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve belirtilen süre içerisinde yapının ruhsata bağlanmadığı görülmüş olup, dava konusu yıkım işleminde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Ordu İdare Mahkemesinin 03.06.2010 günlü, E:2009/1240, K:2010/750 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube