Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOZMA İLAMI ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmediği - İlk Derece Mahkemeleri Temyiz Denetimi Sonucu Yargıtay Tarafından Verilen Bozma İlamına Uyma Kararı Verdikleri Takdirde Bozma İlamının Gereğini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4365

K. 2011/5359

T. 28.3.2011

• BOŞANMA DAVASI ( Kesinleşmediği - İlk Derece Mahkemeleri Temyiz Denetimi Sonucu Yargıtay Tarafından Verilen Bozma İlamına Uyma Kararı Verdikleri Takdirde Bozma İlamının Gereğini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )

• BOZMA İLAMI ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmediği - İlk Derece Mahkemeleri Temyiz Denetimi Sonucu Yargıtay Tarafından Verilen Bozma İlamına Uyma Kararı Verdikleri Takdirde Bozma İlamının Gereğini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )

• İLK DERECE MAHKEMELERİ ( Temyiz Denetimi Sonucu Yargıtay Tarafından Verilen Bozma İlamına Uyma Kararı Verdikleri Takdirde Bozma İlamının Gereğini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu )

1086/m.429

4721/m.166/1

ÖZET : Bozma ilamında davalı -davacı kadının boşanma davasının kabulü gerektiği; bozma nedenine göre, kocanın boşanma davası ve eklerine ilişkin hükümlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığı belirtilmiştir. Bozma ilamından da anlaşıldığı gibi, davacı-davalı kocanın boşanma davasından verilen boşanma hükmü kesinleşmemiştir. İlk derece mahkemeleri, temyiz denetimi sonucu Yargıtay tarafından verilen bozma ilamına uyma kararı verdikleri takdirde; bozma ilamının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı-davalı koca Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesine dayalı olarak boşanma davası açmış; davalı-davacı kadın da aynı hukuki sebep uyarınca karşılık boşanma davası açmıştır. Kocanın davasının kabulü, kadının davasının reddiyle tarafların boşanmalarına ilişkin mahkemenin 30.4.2009 gün ve 2007/381 esas, 2009/375 karar sayılı kararın her iki tarafça temyizi üzerine: Dairemizce , 7.7.2010 gün ve 2009/11928 esas, 2010/13680 karar sayılı ilamıyla bozulmuştur. Bozma ilamında davalı -davacı kadının boşanma davasının kabulü gerektiği; bozma nedenine göre, kocanın boşanma davası ve eklerine ilişkin hükümlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığı belirtilmiştir. Bozma ilamından da anlaşıldığı gibi, davacı-davalı kocanın boşanma davasından verilen boşanma hükmü kesinleşmemiştir. İlk derece mahkemeleri, temyiz denetimi sonucu Yargıtay tarafından verilen bozma ilamına uyma kararı verdikleri takdirde; bozma ilamının gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. ( H.U.M.K.m.429 ) Mahkemece, bozma ilamına uyulmuş; ancak boşanma hükmü kesinleştiğinden karar verilmesine yer olmadığına " denilmek suretiyle bozma gereği tam olarak, yerine getirilmemiştir. Bozma ilamı gereğince her iki tarafın boşanma istemi ve eklerine ilişkin olarak olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulması gerekirken; yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün her iki tarafın temyiz itirazının kabulüyle yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre; her iki tarafın diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube