Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20151

K. 2011/659

T. 15.2.2011

• SIRA CETVELİ YAPMA ZORUNLULUĞU ( Satış Tutarının Tüm Alacaklıların Alacaklarını Ödemeye Yetmemesi - İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• İHALE BEDELİ ( Tüm Alacaklıların Alacaklarını Ödemeye Yetmemesi - İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• ALACAKLILARIN ALACAKLARINI ÖDEMEYE YETMEYEN SATIŞ TUTARI ( İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

2004/m. 140

ÖZET : İİK`nun 140. maddesi uyarınca, satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesinin sıra cetveli yapması gerekir. Satış tutarı bütün alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmemesine rağmen, sıra cetveli yapılması yönündeki talep icra müdürlüğünce reddedilmiştir. Bu durumda, icra mahkemesince sıra cetvelinin icra müdürlüğünce yapılmasının emredilmesine karar verilmesi yerine satış bedelinin ipotek alacaklısı bankanın alacağını karşılamadığından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK`nun 140. maddesinin birinci fıkrasına göre "Satış tutan bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar."

Somut olayda alacaklı Ziraat Bankası tarafından borçlu Mustafa`ya ait taşınmaz üzerinde 1. derece 300.000.-TL`lik ipotek hakkı sebebi ile borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatıldığı, anılan takipte 15/06/2009 tarihinde yapılan ihalede taşınmazın 163.000.-TL bedelle şikayetçi ... Tekstil Ürünleri A.Ş.`ne satılıp satışın kesinleştiği, alıcı şirketin ihale konusu taşınmaz üzerinde 2. derecede 150.000.-TL`lik ipotek alacağının bulunduğu, ayrıca taşınmazın tapu kaydında yedi tane daha haczin olduğu anlaşılmaktadır.

İcra müdürü 13/07/2007 tarihli kararında, ihale bedelinin, 1. sırada rehin alacaklısı olan Ziraat Bankası`nın ipotek bedelini karşılamadığından, satış bedelinin Ziraat Bankası`na ödenmesine, diğer alacaklılara artan para kalmadığından sıra ve dağıtım cetveli yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, şikayetçinin 17/11/2009 tarihli sıra cetveli yapılması talebinin icra müdürlüğünün 04/02/2010 tarihli şikayete konu kararında aynı gerekçe ile reddedildiği görülmektedir.

Şikayetçi şirketin, Ziraat Bankası`nın rehin alacağına yönelik itirazlarını yapabilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerektiğinden icra mahkemesince sıra cetvelinin icra müdürlüğünce yapılmasının emredilmesine karar verilmesi yerine satış bedelinin ipotek alacaklısı bankanın alacağını karşılamadığından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube