Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOŞANMA ( Maddi Tazminat - T.M.K.nun 4. Md.deki Hakkaniyet İlkesi İle Borçlar Kanununun 42. ve Devamı Maddeleri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/4879

K. 2011/6065

T. 5.4.2011

• MADDİ TAZMİNAT ( T.M.K.nun 4. Md.deki Hakkaniyet İlkesi İle Borçlar Kanununun 42. ve Devamı Maddeleri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Gerektiği )

• BOŞANMA ( Maddi Tazminat - T.M.K.nun 4. Md.deki Hakkaniyet İlkesi İle Borçlar Kanununun 42. ve Devamı Maddeleri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Gerektiği )

4721/m.174/1

ÖZET : Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davalı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanununun 42. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat takdiri gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar, yoksulluk nafakaları ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Dava Türk Medeni Kanunu`nun 166/4. maddesine dayalıdır. Fiili ayrılığın başlangıcına esas oluşturan Şanlıurfa Aile Mahkemesi`nin 2004/694 esas, 2005/455 karar sayılı boşanma davasında; davacı koca tam kusurlu bulunarak dava reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Davacının eşine fiziki şiddet uyguladığı ve 2. evlilik yapmak istediğini söylediği gerçekleşmiştir. Bu durum kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Türk Medeni Kanunu`nun 174/2. maddesi koşulları davalı kadın yararına oluştuğu halde manevi tazminat isteğinin reddi doğru görülmemiştir.

3- ) Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davalı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu`nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu`nun 42. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak daha uygun miktarda maddi tazminat ( T.M.K. madde 174/1 ) takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

4- ) Davacı koca, 11.1.2010 tarihli dilekçeyle yoksulluk nafakası isteminde bulunduğu halde bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda ( 2 ), ( 3 ) ve ( 4 ) numaralı bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyize konu diğer yönlerin yukarda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 5.4.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube