Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)• KADININ CEVAP DİLEKÇESİNDE BOŞANMA TALEBİNE KABUL ETTİĞİNİ BİLDİRMESİ ( Karşı Dava Olarak Nitelendirilemeceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/3545

K. 2011/6049

T. 5.4.2011

• TEDBİR NAFAKASI DAVASI ( Davacı-Davalı Kadının Boşanma Davası Açmadığı - Kadının Boşanma Davasına Karşı Verdiği Cevap Dilekçesindeki Beyanının Karşı Dava Olarak Nitelendirilemeyeceği/Mahkemece Boşanmaya Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• KADININ BOŞANMA DAVASI AÇMADIĞI ( Davacı-Davalı Kadının Harcı Verilerek Açılmış Bir Boşanma Davası Bulunmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Kadının Harcı Verilerek Açılmış Tedbir Nafakası Davası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )

• KADININ CEVAP DİLEKÇESİNDE BOŞANMA TALEBİNE KABUL ETTİĞİNİ BİLDİRMESİ ( Karşı Dava Olarak Nitelendirilemeceği )

4721/m. 197

ÖZET : Davacı-davalı kadının harcı verilerek açılmış bir boşanma davası bulunmamaktadır. Davacı-davalı kadının, davalı-davacı kocanın boşanma davasına karşı verdiği cevap dilekçesiyle boşanma talebini kabul ettiğini bildirmiş olması karşı dava açtığı anlamına gelmez.Davacı-davalı kadının harcı verilerek açtığı tedbir nafakası davası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yanlış nitelendirme sonucu boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükümün her iki dava yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 05.04.2011 gününde temyiz eden davalı-karşı davacı vekili ve karşı taraf davacı-karşı davalı vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 - Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kocanın kendi boşanma davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2 - Davalı-davacı kocanın, davacı-davalı kadının davasına yönelik temyizinin incelenmesine gelince;

Davacı-davalı kadının harcı verilerek açılmış bir boşanma davası bulunmamaktadır. Davacı-davalı kadının, davalı-davacı kocanın boşanma davasına karşı verdiği cevap dilekçesiyle boşanma talebini kabul ettiğini bildirmiş olması karşı dava açtığını göstermez. Davacı-davalı kadının harcı verilerek açtığı tedbir nafakası davası ( TMK. md. 197 ) hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, yanlış nitelendirme sonucu boşanmaya karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı-davacı kocanın boşanmanın fer`ilerine yönelik temyizinin incelenmesine yer olmadığına, davalı-davacı kocanın kendi boşanma davası yönünden ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, duruşma için taktir olunan 825,00 TL. vekalet ücretinin Semiha`dan alınıp Orhan`a verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube