Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(İ) Vergi mahkemesince merciine tevdii kararıT.C.
DANIŞTAY
3. DAİRE
E. 2010/1288
K. 2011/5618
T. 6.10.2011
• TİCARETİ TERK EDEN ŞAHSA SALINAN CEZALI VERGİLERİN İPTALİ ( İkiKez Düzetlme Başvurusunun Yapılmış Olduğu - Vergi Dairesi`nce Red Kararına İlişkin İşlem Hakkında ve Şikayet Yolunun İzlendiği Süreçte Dava Süresine Etkisi Olmayacağı )
• DAVA AÇMA SÜRESİ ( Davanın Süresi İçerisinde Olduğu - Düzeltme Başvurusunun 213 S.K. 126 M. Yeralan Zamanaşımı Süresi İçinde Yapılıp Yapılmadığı Hususu da Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilmesi Gereği - Düzeltme ve Şikayet Yolu )
• DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLU ( Maliye Bakanlığına Davacının Şikayeti Üzerine Verilen Yanıtın Tebliğinden İtibaren 30 Günlük Süre İçinde Açılan Davanın Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği - Mahkemenin Süre Aşımı Nedeniyle Davayı Reddemeyeceği )
• DAVACININ TİCARİ FAALİYETİ TERKİ ( Vergi Dairesine Önceden İki Kez Cezalı Vergilendirme İçin Müracatta Bulunduğu - Vergi Dairesince Verilen Merciine Tevdi Kararının,Şikayet Yolunun da İzlendiği Süretçe Dava Açma Süresini Etkilemediği )
• İKİ KEZ VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU ( Dava Süre Aşımını Etkilemediğinin Vergi Mahkemesince Gözetileceği - Şikayet Yoluyla Maliye Bakanlığına Yapılan Başvurunun Reddi - 2577 S.K. 7. M. Öngörülen 30 Günlük Süre İçerisinde Dava Açılabileceği )
• VERGİ DAİRESİNE HUSUMET ( Davaya Konu İşlemi Tesis Eden Maliye Bakanlığı Yerine Vergi Dairesi Müdürlüğünün Hasım Mevkiine Alınmasının Usul Hükümlerine Aykırı Olduğu - Husumetin Maliye Bakanlığı`na Yöneltilmesi Gerektiği/Husumet )
• VERGİ MAHKEMESİNCE MERCİİNE TEVDİ KARARI ( Dilekçe ve Eklerinin Hukuka Aykırı Olarak Maliye Bakanlığına Gönderilmediği - Davacının Başvurusu Üzerine Maliye Bakanlığı Tarafından Yanıt Verildiği/Bu Yanıtın Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçerisinde Dava Açıldığı/Davanın Süresi İçerisinde Bulunduğu )
213/m. 122,126
2577/m. 7,15/1
ÖZET : Ticareti terk ederek yurt dışına çıkan davacı hakkında salınan cezalı vergilerin kaldırılması istemiyle düzetlme ve şikayet yoluyla yaptığı başvuruların reddine karşılık açılan dava, süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir.Düzeltme zamanaşımı süresinde olmak koşuluyla, vergi hatalarının ilgililerin başvuruları üzerine idarece düzeltilebilmesi olanaklıdır.Şikayet başvurusu üzerine ise açık veya zımnen kurulan işlemler, tebliğinden başlayarak 30 gün içinde vergi mahkemesinde idari davaya konu edilebilmektedir.Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yapılan düzeltme istemlerinin reddi yolundaki işlemler hakkında şikayet yolunun da izlenmesini öngördüğünden, dava açma süresi geçirilen davacı adına yapılan tarhiyatlar hakkında vergi dairesi müdürlüğünün olumsuz işlemine karşı Maliye Bakanlığına başvurulmaksızın doğrudan açılan davada, vergi mahkemesince merciine tevdi kararı verilmiş, ancak, merciine tevdi kararı ile dava dilekçesi ve ekleriyle birlikte Maliye Bakanlığına hukuka aykırı olarak gönderilmemiştir.Davacının başvurusu üzerine Maliye Bakanlığı yanıt vermiş ve anılan kurumun 20.7.2009 tarihli yazısının, 28.7.2009 tarihinde davacıya tebliği üzerine otuz gün içinde dava açılmıştır.Her ne kadar vergi mahkemesince, vergi dairesi müdürlüğüne daha önce de başvurulmuş olması ve zımnen kurulan işlemin davaya konu edilmemesi karara dayanak yapılmış ise de davacının işe başlama bildiriminden sonra faaliyeti olmadığı iddiasıyla 10.3.2004 tarihinde başvuruda bulunmasının, 15.7.2005 tarihinde yapılan düzeltme isteminin vergi dairesi müdürlüğünce reddine ilişkin işlem hakkında vergi mahkemesince verilen karar doğrultusunda şikayet yolunun da izlendiği bu süreçte dava açma süresine etkisi bulunmamaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere şikayet yoluyla yapılan başvurunun reddi yolundaki Maliye Bakanlığı işlemine karşı 2577 sayılı Yasanın 7`nci maddesinde öngörülen süre içinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesi yolundaki vergi mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.Ayrıca, davaya konu işlemi tesis eden Maliye Bakanlığı yerine vergi dairesi müdürlüğünün hasım mevkiine alınması usul hükümlerine aykırı düştüğünden, gerçek hasım olan Maliye Bakanlığının husumetiyle oluşturulacak dosya üzerinden, düzeltme başvurusunun, 213 S.K. 126 M. yer alan zamanaşımı süresi içinde yapılıp yapılmadığı hususu da dikkate alınarak işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir. 
 
İstemin Özeti : Davacının 08.03.1990 tarihinde işini terkedip yurt dışında yaşamaya başladığını ileri sürerek 1995-1998 yılları için salınan cezalı vergilerin kaldırılması istemiyle düzeltme ve şikayet yoluyla yaptığı başvurunun reddine karşı açılan davayı; davacı tarafından adına salınan cezalı vergilerin düzeltilerek kaldırılması istemiyle, dava açma süresi geçtikten sonra ilk olarak 10.03.2004 tarihinde Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğüne yaptığı başvurusuna yanıt verilmeyen davacının ikinci kez 15.07.2005 tarihinde aynı idareye başvurarak tesis edilen olumsuz işlemi dava konusu ettiği ve vergi mahkemesince verilen merciine tevdii kararı doğrultusunda Maliye Bakanlığına yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı, ilk düzeltme başvurusunun zımnen reddi üzerine Maliye Bakanlığı`na şikayet yoluna gidilmeden ya da dava açılmadan, aynı makama yapılan ikinci başvurunun, dava açma süresini ihya ettiği düşünülemeyeceğinden, vergi dairesi müdürlüğü ve Maliye Bakanlığınca tesis edilen işlemlerin esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle reddeden Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 25.12.2009 gün ve E:2009/1891, K:2009/3141 sayılı kararının; vergi mahkemesince verilen ve kesinleşen, dava dilekçesi ve eklerinin Maliye Bakanlığına gönderilmesi yolundaki karar doğrultusunda Maliye Bakanlığına başvurulduğu ve verilen olumsuz yanıt üzerine, süresinde dava açıldığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir. 
 
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. 
 
Tetkik Hakimi : Pelin AKÇA 
 
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. 
 
Savcı : Sefer YILDIRIM 
 
Düşüncesi : idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49`uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: 
 
KARAR : Davacı tarafından, 8.3.1990 tarihinde işini terk ettiği ve yurt dışında yaşamaya başladığı ileri sürülerek, bu tarihten sonraki dönemlerde adına tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların kaldırılması istemiyle 15.07.2005 tarihinde Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğüne yapılan başvurunun reddedilmesi yolundaki işleme karşı açılan davada, dava dilekçe ve eklerinin Maliye Bakanlığına gönderilmesine karar verilmiş ve vergi mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz başvurusu Danıştay Üçüncü Dairesinin 3.11.2008 gün ve E:2007/2773, K:2008/3364 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Söz konusu kararların tebliği üzerine 09.01.2009 tarihinde Maliye Bakanlığına başvuran davacı, vergi dairesince yapılan işlemlerin uygun bulunduğu yolundaki 20.07.2009 tarihli yazıyla duyurulan olumsuz işlemi, 4.8.2009 tarihinde vergi mahkemesi kaydına giren dilekçeyle dava konusu etmiş ve vergi dairesi başkanlığı husumetiyle yürütülen dava, süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir. 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 122`nci maddesinde, mükelleflerin vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairelerinden yazı ile isteyebilecekleri; 124`üncü maddesinde ise vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talebi reddolunanların şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına müracaat edebilecekleri kurala bağlandığından, aynı Yasanın 126`ncı maddesinde öngörülen düzeltme zamanaşımı süresinde olmak koşuluyla, vergi hatalarının ilgililerin başvuruları üzerine idarece düzeltilebilmesi olanaklı kılınmıştır. Şikayet başvurusu üzerine açık veya zımnen kurulan işlemler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7`nci maddesi uyarınca tebliğinden başlayarak 30 gün içinde vergi mahkemesinde idari davaya konu edilebilir. 
 
Yasa yapıcı, vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yapılan düzeltme istemlerinin reddi yolundaki işlemler hakkında şikayet yolunun da izlenmesini öngördüğünden, dava açma süresi geçirilen davacı adına yapılan tarhiyatlar hakkında vergi dairesi müdürlüğünün olumsuz işlemine karşı Maliye Bakanlığına başvurulmaksızın doğrudan açılan davada, vergi mahkemesince merciine tevdi kararı verilmiş, ancak, merciine tevdi kararı ile dava dilekçesi ve ekleriyle birlikte Maliye Bakanlığına gönderilmeyerek, 2577 sayılı Yasanın 15`inci maddesinin 1 `inci fıkrasının ( e ) bendindeki kuralın gereği yerine getirilmemiştir. Davacının başvurusu üzerine Maliye Bakanlığı yanıt vermiş ve anılan kurumun 20.7.2009 tarihli yazısının, 28.7.2009 tarihinde davacıya tebliği üzerine otuz gün içinde dava açılmıştır. 
 
Her ne kadar vergi mahkemesince, vergi dairesi müdürlüğüne daha önce de başvurulmuş olması ve zımnen kurulan işlemin davaya konu edilmemesi karara dayanak yapılmış ise de davacının işe başlama bildiriminden sonra faaliyeti olmadığı iddiasıyla 10.3.2004 tarihinde başvuruda bulunmasının, 15.7.2005 tarihinde yapılan düzeltme isteminin vergi dairesi müdürlüğünce reddine ilişkin işlem hakkında vergi mahkemesince verilen karar doğrultusunda şikayet yolunun da izlendiği bu süreçte dava açma süresine etkisi bulunmamaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere şikayet yoluyla yapılan başvurunun reddi yolundaki Maliye Bakanlığı işlemine karşı 2577 sayılı Yasanın 7`nci maddesinde öngörülen süre içinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesi yolundaki vergi mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. 
 
Öte yandan davaya konu işlemi tesis eden Maliye Bakanlığı yerine vergi dairesi müdürlüğünün hasım mevkiine alınması usul hükümlerine aykırı düştüğünden, gerçek hasım olan Maliye Bakanlığının husumetiyle oluşturulacak dosya üzerinden, düzeltme başvurusunun, 213 sayılı Yasanın 126`ncı maddesinde yer alan zamanaşımı süresi içinde yapılıp yapılmadığı hususu da dikkate alınarak işin esası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 25.12.2009 gün ve E:2009/1891, K:2009/3141 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 06.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
kazancı.com
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube