Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) MİRASIN KAYITSIZ ŞARTSIZ REDDİNİN İPTALİ ( Davaya Sulh Hukuk Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı - Görevin Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/5078

K. 2009/17954

T. 21.10.2009

• MİRASIN KAYITSIZ ŞARTSIZ REDDİNİN İPTALİ ( Davaya Sulh Hukuk Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı - Görevin Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Mirasın Kayıtsız Şartsız Reddinin İptali - Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu/Davaya Sulh Hukuk Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı )

• SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Mirasın Kayıtsız Şartsız Reddinin İptali - Davaya Sulh Hukuk Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

4721/m. 605/1

1086/m. 8

5235/m. 6

ÖZET : İstek, mirası kayıtsız şartsız reddin iptaline ilişkindir. Mirasın kayıtsız şartsız reddinin iptaline ilişkin davalara Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığına göre, bu davalara bakma görevi genel görevli Asliye Hukuk Mahkemesine aittir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Miras bırakan 25.12.2007 tarihinde vefat etmiş, mirasçılarından kızı Pınar, 12.03.2008 tarihinde sulh hakimine başvurarak mirası kayıtsız şartsız reddettiğini bildirmiştir. Bu beyan sulh hakimince 16.06.2008 tarihinde tutanağa bağlanmıştır.

İstek, mirası kayıtsız şartsız reddin iptaline ilişkindir ( TMK m. 605/1 ).

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevi yerine getirir. Asliye Hukuk Mahkemeleri ise, Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevi dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar ( 5235 s. K. m. 6 ). Mirasın kayıtsız şartsız reddinin iptaline ilişkin davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağına ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nda ( m. 8 ) bir hüküm bulunmadığı gibi, Türk Medeni Kanunu`nda da bir hüküm yoktur. O halde, mirasın kayıtsız şartsız reddin iptaline ilişkin davalarda görev Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Öyleyse görevsizlik kararı verilmesi gerekirken açıklanan yön gözetilmeden yargılamaya devam olunarak işin esasının incelenmesi yanlıştır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube