Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(İ) YÖNETMELİK MADDELERİNİN İPTALİ TALEBİ

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E. 2008/2039

K. 2010/1400

T. 14.10.2010

• İDARİ YARGIDA 60 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ ( Araç Muayene İstasyonlarının Açılması Hakkında Yönetmeliğin İptali Talebi - Süresinde Dava Açılmasa da Davacının Adli Yargıda Tespit ve İstasyonları Devrettiği Şirkete Yapılmış İhtarnameler Bulunduğu/Davanın Süresinde Açıldığının Kabul Edileceği )

• ZAMANAŞIMI ( Araç Muayene İstasyonlarının Açılması Hakkında Yönetmeliğin İptali Talebi - Süresinde Dava Açılmasa da Davacının Adli Yargıda Tespit ve İstasyonları Devrettiği Şirkete Yapılmış İhtarnameler Bulunduğu/Davanın Süresinde Açıldığının Gözetileceği )

• YÖNETMELİK MADDELERİNİN İPTALİ TALEBİ ( Araç Muayene İstasyonlarının Açılması Hakkında - Süresinde Dava Açılmasa da Davacının Adli Yargıda Tespit ve İstasyonları Devrettiği Şirkete Yapılmış İhtarnameler Bulunduğu/Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü Gereği )

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik/m.4,5

ÖZET : Dava; 23.09.2004 günlü, 25592 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesinin muayene bölgesinin tanımına ilişkin "m" bendinin ve 5. maddesinde yer alan araçların muayenelerinin, tescilli olduğu ilin yer aldığı muayene bölgesinde bulunan araç muayene istasyonlarında yapılacağına ilişkin ibarenin iptali istemiyle açılmıştır. Her ne kadar, davacı tarafından, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılmamış ise de, davacı tarafından adli yargıda yaptırılmış bir tespit ve özelleştirme sonrası araç muayene istasyonlarının devredildiği şirkete yapılmış ihtarnameler bulunduğu, bu çerçevede yapılan tespit ve gönderilen ihtarnamelerin dava konusu Yönetmeliğin uygulaması niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Aksi durumun kabulü halinde, davacının sözkonusu Yönetmeliğin iptali istemiyle ilgili olarak davalı Ulaştırma Bakanlığına karşı hiçbir zaman dava açması sözkonusu olamayacaktır. Bu husus gözetilmelidir.

Bu itibarla, davacının adli yargı makamlarında yaptırdığı tespit üzerine açtığı davada süreaşımı bulunmamaktadır. Bu husus gözetilmelidir.

İstemin Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesi adına Danıştay Nöbetçi Dairesince verilen 07.08.2008 günlü, E:2008/7226, K:2008/5001 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülhan Akyüz`ün Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı G. B.`in Düşüncesi : Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; 23.09.2004 günlü, 25592 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesinin muayene bölgesinin tanımına ilişkin "m" bendinin ve 5. maddesinde yer alan araçların muayenelerinin, tescilli olduğu ilin yer aldığı muayene bölgesinde bulunan araç muayene istasyonlarında yapılacağına ilişkin ibarenin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesi adına karar veren Danıştay Nöbetçi Dairesinin 7.8.2008 günlü, E:2008/7226, K:2008/5001 sayılı kararıyla; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7. maddesinden bahisle, davacı şirketin, kendisine yönelik herhangi bir bireysel idari işlem olmadan araç muayene istasyonlarını işleten bir özel şirkete yönelik keşide ettiği ihtarnamelere verilen cevapları sunmak suretiyle 23.09.2004 günlü Resmi Gazetede yayımlanan ve 1.1.2005 günü yürürlüğe giren Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen kısımları için doğrudan iptal davası açtığının anlaşıldığı, yukarıda belirtilen Yasal düzenlemeden, ilan tarihi üzerinden dava açma süresi geçmiş olan düzenleyici işlemlere karşı ancak uygulama işlemi niteliğinde bir idari işlem tesis edilmesi üzerine bu bireysel idari işlem için var olan dava açma süresinde iptal davası açılabileceğinin açıkça anlaşıldığı, bu durumda; araç muayene istasyonlarını işleten şirketin ihtarnameye verdiği yazılı cevapların idari işlem olarak nitelendirilemeyeceğinden, 23.09.2004 günlü Resmi Gazete`de yayımlanan dava konusu Yönetmelik için 21.07.2008 gününde açılan davanın süresinde olmadığı gerekçesiyle, davanın süreaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7. maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay`da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı, aynı maddenin 4. fıkrasında da, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır.

2577 sayılı Yasanın 7. maddesindeki aktarılan düzenleme uyarınca, düzenleyici işleme karşı açılacak dava süresini yeniden başlatacak olan uygulama işleminin, idari davaya konu edilebilecek bir idari işlem olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Düzenleyici nitelikteki idari işlemin, özel hukuk alanında kişilerin hukuki durumlarını etkilemesinin de bu düzenleyici işlemin uygulanması olduğu ve uygulama idari davaya konu edilmese de, bu uygulamaya dayanak alınan düzenleyici idari işlemin uygulamadan itibaren 60 gün içinde idari davaya konu edilebileceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, "... rent a car" markası ile oto kiralama işi yapan davacı şirket tarafından kiralanan "34" plakalı araçların, dava konusu Yönetmelikte güney bölgesi olarak belirtilen illerde araç muayenesinin yapılamayacağının, bu illerdeki araç muayene istasyonlarını işleten TÜVTÜRK firması tarafından bildirilmesi üzerine davacı şirket tarafından anılan firmaya 1.7.2008 tarihinde noter aracılığı ile ihtarname gönderildiği, ayrıca İzmir 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin 7.7.2008 günlü, E:2008/318 D. iş sayılı dosyasında da araç muyaenesinin yapılmadığı yolunda tespitte bulunulduğu ve bunun üzerine davacı şirket tarafından 21.7.2008 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, davacı tarafından, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılmamış ise de, davacı tarafından adli yargıda yaptırılmış bir tespit ve özelleştirme sonrası araç muayene istasyonlarının devredildiği şirkete yapılmış ihtarnameler bulunduğu, bu çerçevede yapılan tespit ve gönderilen ihtarnamelerin dava konusu Yönetmeliğin uygulaması niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Aksi durumun kabulü halinde, davacının sözkonusu Yönetmeliğin iptali istemiyle ilgili olarak davalı Ulaştırma Bakanlığına karşı hiçbir zaman dava açması sözkonusu olamayacaktır.

Bu itibarla, davacının adli yargı makamlarında yaptırdığı tespit üzerine açtığı davada süreaşımı bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesi adına Nöbetçi Dairece verilen 07.08.2008 günlü, E:2008/7226, K:2008/5001 sayılı kararın bozulmasına, 14.10.2010 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

danx

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube