Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T)ŞİKAYET ( İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Başvurularda Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6607

K. 2011/13596

T. 28.6.2011

• ŞİKAYET ( İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Başvurularda Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )

• İLAMA AYKIRILIK NEDENİYLE ŞİKAYET ( Süreye Tabi Olmadığı )

2004/m. 16

ÖZET : İlama aykırılık nedenine dayalı başvurularda şikayet süreye tabi bulunmamaktadır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 20.12.2010 tarih, 28753/30526 Sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İcra takibinin dayanağı olan Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2.12.2009 tarih ve 2008/80 esas, 2009/501 karar sayılı kararında hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücretinin "davalıdan tahsiline" şeklinde karar verildiği, hükümde davalılardan "müştereken ve müteselsilen tahsile" yönelik bir ibare bulunmadığı, ilamda ise dört davalının olduğu anlaşılmıştır. HGK.nun 8.10.1997 tarih ve 1997/12-517E, 1997/776 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere "İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. İcra Mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yolu ile belirlenemez." Davalıların takip konusu alacaktan dolayı müteselsilen sorumlu tutulacaklarına dair ilamda bir hüküm bulunmadığına göre, hisseleri nisbetinde alacaktan sorumlu olduklarının kabulü gerekir.

Diğer yandan H.G.K.`nun 21.6.2000 tarih ve 2000/12-1002 Sayılı kararında da benimsendiği üzere ilama aykırılık nedenine dayalı başvurularda şikayet süreye tabi bulunmamaktadır.

O halde, borçlu, takibe konu borçtan 1/4 oranında sorumlu olduğundan, mahkemece borçlu tarafından borcun 1/4 oranındaki kısmının ödenmiş olup olmadığının yöntemine göre denetlenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir. Mahkeme kararının bu sebeplerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 20.12.2010 tarih ve 2010/28753 E. - 2010/30526 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 28.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube