Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ALACAK DAVASI ( Tescilli Patent Hakkını Kapsayan Patent Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiği )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/9332

K. 2012/11624

T. 2.7.2012

• ALACAK DAVASI ( Tescilli Patent Hakkını Kapsayan Patent Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiği )

• TESCİLLİ PATENT HAKKINI KAPSAYAN PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklı Alacağın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiği )

• GÖREV ( Tescilli Patent Hakkını Kapsayan Patent Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiği )

• PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİ ( Kaynaklı Alacağın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevine Girdiği )

KHK-551/m.51

ÖZET : Dava, patent lisans sözleşmesine dayalı alacak istemidir. Somut olayda, tescilli patent hakkını kapsayan Patent Lisans Sözleşmesi`nden kaynaklanan bu dava Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nin görevine girmektedir. Mahkemece, işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/04/2012 tarih ve 2011/95-2012/58 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında Patent Lisans Sözleşmesi bulunduğunu, davalının Sözleşmede belirlenen ödemeyi yapmadığını ileri sürerek, 20.000 TL`nın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, 551 sayılı KHK`nın 51. maddesi uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nin görevli olduğunu savunarak görevsizlik kararı verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, dosya içinde Ankara 5. Ticaret Mahkemesinin görevsizlik kararının bulunduğu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nin görevinin 5846 sayılı yasa ile 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerden doğan uyuşmazlıklar ile sınırlı olduğunu, davanın ise 551 sayılı KHK`de belirtilen davalardan olmadığı, taraflar arasındaki sorunun Patent Lisans Sözleşmesine aykırılıktan kaynaklandığı gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Patent Lisans Sözleşmesi ile lisans veren, lisans alana sözleşme konusu patent üzerinde bir kullanma hakkı tanır. Bu sözleşmenin konusunun patent kapsamındaki hakların kullandırılması olduğuda açıktır. Patent Lisans Sözleşmesi`ne; tescil edilmiş, başvurusu yapılmış patent ile henüz başvurusu yapılmamış buluşlar konu olabilir. Tescilli patent ile, tescil başvurusu yapılmış patent ve bunlara ilişkin lisans sözleşme 551 sayılı KHK`de düzenlendiği için, lisans sözleşmesinin geçerliği, sözleşmedeki tarafların yükümlülükleri, bu KHK ve genel hukuk kurallarına göre belirlenir. Öncelikle bu nedenlerle tescilli veya tescil başvurusu yapılmış patenlere ilişkin lisans sözleşmeleri nedeniyle, lisans alan ve veren arasında çıkan uyuşmazlıklarda 551 sayılı KHK`nın de gözönüne alınacak olması karşısında görevli mahkemeninde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olacağı açıktır. Bu açıklamalardan sonra somut olaya gelindiğinde, tescilli patent hakkını kapsayan Patent Lisans Sözleşmesi`nden kaynaklanan bu dava Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nin görevine girmektedir. Mahkemece, işin esasına girilmesi gerekirke, yazılı gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube