Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BANKACILIK İŞLEMLERİ ( Tazminat Davası - Süresinde Yapılmış Olan Yetki ve Görev İtirazı Değerlendirilmeden Hüküm Tesis Edilmesinin Yanlış Olduğu )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6437

K. 2012/10674

T. 15.6.2012

• TAZMİNAT DAVASI ( Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan - Süresinde Yapılmış Olan Yetki ve Görev İtirazı Değerlendirilmeden Hüküm Tesis Edilmesinin Yanlış Olduğu )

• BANKACILIK İŞLEMLERİ ( Tazminat Davası - Süresinde Yapılmış Olan Yetki ve Görev İtirazı Değerlendirilmeden Hüküm Tesis Edilmesinin Yanlış Olduğu )

• GÖREV İTİRAZI ( Yapılmış ise veya Yapılmamış Olsa Bile Resen Mahkemece İlk Önce Görevli Olup Olmadığının İncelenip Karara Bağlanması Gerektiği - Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Tazminat Davası )

• YETKİ İTİRAZI ( Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Tazminat Davası - Süresinde Yapılmış Olan Yetki ve Görev İtirazı Değerlendirilmeden Hüküm Tesis Edilmesinin Yanlış Olduğu )

6100/m.1

2709/m.142

ÖZET : Dava, bankacılık işlemlerinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Görev kuralları, kamu düzenindendir ve dava şartlarındandır. Görev itirazı yapılmış ise ( veya yapılmamış olsa bile re`sen ), mahkemece ilk önce görevli olup olmadığının incelenip karar bağlanması gereklidir. Mahkemece, davalı vekilinin süresinde yapmış olduğu yetki ve görev itirazı değerlendirilmemiş, öncelikle bu konu hakkında herhangi bir karar verilmeden davanın esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 16.12.2010 tarih ve 2010/418-2010/735 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ebru Yücetürk tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı banka tarafından, müvekkiline gönderilen ihtarname ile, Kredili Bankomat 7/24 Sözleşmesi`ne istinaden 2.104,68 TL kredi borcunu ödemesinin ihtar edildiğini, ancak müvekkilinin, davalı banka nezdinde kredi hesabıyla sözleşmesinin bulunmadığını, bu hususun davalı bankaya bildirilmesine rağmen, davalı bankaca müvekkili hakkında sürdürülen yasal işlemler nedeniyle, müvekkilinin zarara uğradığını ileri sürerek, müvekkilin davalı bankaya borçlu olmadığının tespitiyle müvekkilinin uğradığı 1.000,00 TL maddi. 10.000,00 TL manevi zararın davalıdan tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi`nin yetkili ve görevli olduğunu, davacı hakkındaki icra takibinin, müvekkili bankanın sisteminden kaynaklanan bir hata sebebiyle sehven açıldığını, ancak davacı aleyhine girişilen icra takibinden feragat edildiğini, hatanın müvekkilinin ihmal ve kusurundan kaynaklanmadığını, davacıya herhangi bir şekilde maddi ve manevi zarar verilmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, icra takibi ve tüm dosya kapsamına göre, davacı aleyhine yapılan işlemlerin sistem hatasından kaynaklandığının davalı banka vekilinin beyanlarından anlaşıldığı, olay sebebiyle davacının, bankalardan kredi ve çek karnesiyle emekli maaşını alamadığı, bu durum karşısında maddi ve manevi olarak yıprandığı gerekçesiyle davanın kabulüyle davacının, davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine, 1.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın davalı bankadan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- ) Dava, bankacılık işlemlerinden kaynaklanan tazminat istemine dair olup, davalı vekilince süresinde verilen cevap layihasıyla yetki ve görev itirazında bulunulmuştur. Mahkemece, davalının bu itirazları incelenmeksizin davanın kabulüne karar verilmiştir.

Belirli bir davaya aynı yargı kolundaki ilk derece mahkemelerinden hangisinin bakacağını düzenleyen kurallara görev ve yetki kuralları denir. Anayasa`nın 142. maddesine göre, mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Bunun bir Anayasa ilkesi olarak kabul edilmesinin nedeni, bir kimsenin kanunen tabi bulunduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılmasını önlemektir.

Görev kuralları, kamu düzenindendir ve dava şartlarındandır. Bu nedenle, mahkemece davanın her safhasında görev hususu kendiliğinden incelenir. Taraflar da, davanın tüm aşamalarında görev itirazında bulunabilirler. Görev itirazı yapılmış ise ( veya yapılmamış olsa bile re`sen ), mahkemece ilk önce görevli olup olmadığının incelenip karar bağlanması gereklidir.

Yetki kuralları ise, kesin yetki dışında kural olarak kamu düzenine dair değildir ve yetki itirazı, ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. Mahkemece, öncelikle bu itirazın incelenip karara bağlanması gerekir.

Açıklanan bu ilkeler ışığında somut olaya bakıldığında, mahkemece, davalı vekilinin süresinde yapmış olduğu yetki ve görev itirazı değerlendirilmemiş, öncelikle bu konu hakkında herhangi bir karar verilmeden davanın esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

2- ) Bozma neden ve şekline göre, davalı vekilinin, davanın esasına ve tazminat miktarına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle kararın mümeyyiz davalı yararına BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin davanın esasına ve tazminat miktarına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek bulunmadığına, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edene iadesine, 15.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube