Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KİRACININ DEPOZİTO TAKİBİNE İTİRAZ,%40 TAZMİNAT

 

Kiracının kiralayana verdiği depozitonun iade edilmemesinden doğan itirazın iptali davasında alacaklı kiracı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmelidir.

T.C
YARGITAY
3.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2011/22552
KARAR NO. 2012/3597
KARAR TARİHİ. 15.02.2012

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü­tün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalının kiracısı olduğunu ve davalıya 1.500 USD depozito verdiğini ve taşınmazı Mayıs 2009 tarihinde tahliye ettiğini, depozito iade edilmediği için davalı aleyhine icra takibi yap­tıklarını, davalının takibe itiraz ettiğini beyan ederek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiş; duruşmada ise faiz alacağına yönelik talebinden vazgeçmiştir.

Mahkemece kurulan hükümün kısa kararında "davacının davasının kabu­lüne, davalının itirazının iptaline, takibin iptaline, asıl alacak üzerinden %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınıp davacıya verilmesine" ifadesi yazılmış; gerekçeli kararda "Davacının davasının kısmen kabulü ile davalının Üsküdar 6. İcra Müdürlüğü`nün 2011/25085 takip sayılı dosyasındaki asıl alacağa vaki itirazın iptaline, takibin devamına, faize yönelik itirazın iptali davasının reddi­ne, asıl alacak üzerinden %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınıp davacı­ya verilmesine" karar verilmiştir.

Kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkraları arasında çelişki bulun­maktadır.

10.04.1992 gün 7/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca kısa karar ile gerekçeli kararın çelişik bulunması hali bozma nedeni oluştur­maktadır.

Anılan İçtihat gereğince kısa kararla bağlı olmaksızın ve dosya mündereca­tına göre mahkemece bu hususlar göz önünde tutularak vicdani kanaate göre karar verilmelidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şe­kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun­dan kabulü ile hükmün HUMK`un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve şimdilik diğer yönlerin incelenmesine mahal olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube