Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/9129

K. 2013/16747

T. 2.5.2013

* MENKUL MALIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞINA KARAR VERİLMESİ (Satış Kararının Taraflara Tebliği Zorunlu Değilse de İcra Müdürlüğünce Bu Hususun Kararlaştırılması Halinde Karar Gereğinin Yerine Getirilmesi ve Bunun Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesinin Zorunlu Olduğu)

* SATIŞ KARARININ ALACAKLIYA TEBLİĞ EDİLMESİNE GEREK OLMADIĞI (Menkul Mal Satış İlanına İlişkin Satış Kararında Taşınır İlamının Taraflara Tebliğine Karar Verilmediği/Yerel Gazetede İlan Edildiği - Alacaklıya Usulüne Uygun Olarak Tebliğinin Zorunlu Olmadığı)

* İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SATIŞ KARARI (Menkul Malın İcra Müdürlüğünce Satışına Karar Verilmesi Halinde Satış Kararının Taraflara Tebliği Zorunlu Olmadığı - Satış Kararında Taraflara Tebliğine Karar Vermediğinden Alacaklıya Usulüne Uygun Olarak Tebliğinin Zorunlu Olmadığı)

2004/m.114

ÖZET : Menkul malların icra müdürlüğünce satışına karar verilmesi halinde, satış kararının taraflara tebliği zorunlu değilse de, icra müdürlüğünce bu hususun kararlaştırılması halinde karar gereğinin yerine getirilmesi ve bunun usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur. İcra müdürlüğünün satış kararında: "taşınır ilamının taraflara tebliğine" karar verilmemiş yerel gazetede ilanıyla yetinilmesine karar verilmiş olup, gazete ilamı da karardan bir gün sonra yapılmıştır. Bu durumda satış kararının taraflardan olan alacaklıya usulüne uygun olarak tebliği zorunlu değildir. Alacaklının ihaleden haberdar olmasının engellendiği gerekçesiyle istemin kabulü hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Yazıcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Menkul malların icra müdürlüğünce satışına karar verilmesi halinde İIK`nun 114. maddesi uyarınca satış kararının taraflara tebliği zorunlu değil ise de, icra müdürlüğünce bu hususun kararlaştırılması halinde karar gereğinin yerine getirilmesi ve bunun usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur. Somut olayda icra müdürlüğünün 24.08.2012 tarihli satış kararında: "taşınır ilamının taraflara tebliğine" karar verilmemiş yerel gazetede ilanıyla yetinilmesine karar verilmiş olup, gazete ilamıda 25.08.2012 tarihinde yapılmıştır.Bu durumda satış kararının "taraflardan olan alacaklıya usulüne uygun olarak tebliği zorunlu değildir. O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, açık arttırma ilanının yerel bir gazetede ilan ettirmek üzere alacaklıya elden verilmesine şeklindeki satış kararına uyulmayarak alacaklının ihaleden haberdar olmasının engellendiği gerekçesiyle istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube